Offentlige søkerlister er et problem, ikke en løsning

Tallenes tale er klar - våre medlemmer stiller seg negative til offentlige søkerlister, og 53 % sier at en stilling blir mindre aktuell å søke på med offentlig tilgjengelig søkerliste. Vi ønsker flest mulig reelle muligheter for Econas medlemmer i arbeidsmarkedet, og ønsker dine synspunkter om dette.

Atle Kolbeinstveit, analytiker i Econa, sier at flesteparten av Econas medlemmer er negative til offentlige søkerlister

Foto: Econa

I mars 2022 var Econa ved administrerende direktør Nina Riibe ute og etterlyste lovendring knyttet til offentlig søkerlister i E24. Et stort flertall av medlemmene mener det er støy i arbeidsmarkedet. Det gjelder spesielt ledere i privat sektor. Det er flere dilemmaer knyttet til utspillet og Econa ønsker her som ellers ditt engasjement. Gi oss gjerne din tilbakemelding og synspunkter her.  

Les saken i E24 (+ sak)

Medlemmene liker ikke offentlige søkerlister 

Etter det Econa kjenner til er det for første gang på individnivå dokumentert at offentlige søkerlister virker kraftig inn på søkertilfanget på offentlige stillinger. I høstens lønnsundersøkelse ble medlemmene spurt:  

Du ser en utlyst stilling som du synes er svært attraktiv og som du kunne tenke deg å søke på. Vil en offentlig tilgjengelig liste over søkere påvirke om du søker stillingen? 

Figuren baserer seg på 10 7000 svar. Toppledere i privat sektor er mest skeptiske der 14 prosent svarer nei. Medarbeidere i offentlig sektor er minst skeptiske der 47 prosent svarer nei på spørsmålet.

Hovedargument: Størst mulig arbeidsmarked  

Vi ønsker flest mulig reelle muligheter for Econas medlemmer i arbeidsmarkedet. Tallenes tale er klar. For å sikre oss har vi ringt rundt til noen tilfeldig valgte medlemmer for å balansere vårt utspill. Flere ser dilemmaet for offentlig sektor og åpenhet og at en løsning gjerne ikke er helt rett frem. Alle er enige i at offentlig søkerlister svekker offentlig sektors evne til å tiltrekke seg våre medlemmers arbeidskraft.  

Det er et problem for deg som medlem, og ikke minst for Econas medlemmer som gruppe. Vi skal være talerør for medlemmene i saker som angår høyt utdannede økonomers arbeidsmarked. Dette er hovedgrunnen for utspillet.  

Deltakelse og bedre tjenester fra det offentlige  

Rekken over argumenter for å skrote dagens ordning er lang. Den fungerer ikke lenger for formålet og det er god grunn til å si at listen i realiteten svekker medlemmene mulighet for demokratisk deltakelse gjennom å ha reell mulighet til å søke viktige offentlige posisjoner.   

Økt konkurranse og flere av våre medlemmer som søker seg inn i offentlig sektor er det all grunn til å tro at vil bety bedre og mer effektiv forvaltning. Vi vet fra studentundersøkelse at offentlig sektor sliter med å være en attraktiv arbeidsgiver for Econas studentmedlemmer og en mastergrad viser at Econas medlemmer er underrepresentert i offentlig ledelse 

Reell offentlighet  

Mellom aktuelle kandidater og søkerlister finner vi gjerne et rekrutteringsbyrå. Econa er ikke imot å bruke disse, men de hindrer i mange tilfeller reell offentlighet over antall kandidater, og hvordan kandidater velges. Derfor vil Econa heller ha en løsning som gir mer faktisk transparens og samtidig ivaretar aktuelle kandidaters interesser på en god måte. Løsningene her kan være mange og Econa mener ulike metoder bør prøves. Det er kanskje ikke slik at alle stillinger som skal besettes skal ha samme regler? 

Hva er dine opplevelser og synspunkter 

Econa ønsker engasjement om saken fra medlemmene og ditt innblikk i hvordan dette fungerer for deg. Her kan du si din mening, komme med din historie eller om du vil si noe annet til oss. Du kan velge å være anonym eller identifisere deg.