Econa vil ha lavere skatt på inntekt

Før jul la Torvik-utvalget frem sitt forslag til en ny skattereform, NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. Det overordnede budskapet i utredningen er at beskatning skal flyttes fra inntekt til forbruk. Det er Econa og mange andre fagmiljøer positive til, og vi har gitt uttrykk for dette gjennom Econas høringssvar.

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa.

Deler av høringssvaret vårt ble gjengitt i Finansavisen for et par dager siden, og har skapt diskusjon i Econa. Det er bra med diskusjon! Basert på konklusjonene i diskusjonen og tilbakemeldingene vi har fått på våre formuleringer om skatt på eiendom, har vi valgt å trekke vårt høringssvar i denne runden. I Finansavisen kan det fremstå som at Econa er for eiendomsskatt isolert, vi har behov for å understreke at Econa ikke har vedtatt dette.

I Econa har vi en samfunnspolitisk plattform som er vedtatt av representantskapet i 2021. Denne jobber styret og administrasjonen strategisk med. Plattformen danner grunnlaget for hva Econa formidler og jobber med av politikk, som vårt høringssvar til Torvik-utvalget.

Econa har vært og er positive til en skattereform som legger til rette for økt verdiskaping. Kutt i personbeskatningen og en omlegging av skatter og avgifter var våre viktigste innspill i høringssvaret, og dette er tydelig forankret i samfunnspolitisk plattform.

Norge trenger en ny skattereform som sikrer fremtidig velferd, legger til rette for økt verdiskaping og ikke minst, forutsigbarhet.

Vi har valgt å lytte til medlemsmassen og legge opp til nye diskusjoner om skatt. Econa er en medlemsbasert organisasjon og det er naturlig for oss å ta medlemmenes meninger på det største alvor. Vi vil fortsette diskusjonen, delta i debatten og vurdere å avgi ny høring når regjeringen legger resultatet frem for Stortinget.

Nina Riibe

Adm. dir. Econa