Econas rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Som medlem, tillitsvalgt, frivillig i Econa eller deltaker på Econas arrangementer kan du varsle om forhold du opplever som kritikkverdige i organisasjonen.

Formål med varslingsveilederen

Econa anser åpenhet og god kommunikasjon som en viktig del av organisasjonens arbeid. Formålet med denne varslingsveilederen er å sikre at kritikkverdige forhold du 
som medlem, tillitsvalgt eller frivillig i Econa opplever i organisasjonen blir avdekket, og det kan iverksettes tiltak mot forholdet.

Varsling etter denne veilederen er ikke omfattet av arbeidsmiljølovens regler om varsling. Varslingsveilederen er imidlertid i stor grad bygget opp rundt arbeidsmiljølovens system, og skal bidra til at det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen, uten at dette skal få negative konsekvenser for den som 
varsler.

Varslingsveilederen beskriver hvordan du skal gå frem ved varsling, hvem som er varslingskontakter og hvordan varslingen håndteres i det videre av Econa.

Hva er varsling?

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler, etiske retningslinjer eller hva som etter alminnelig oppfatning er forsvarlig/akseptabelt.

Hvem kan varsle?

Som medlem, tillitsvalgt, frivillig i Econa eller deltaker på Econas arrangementer kan du varsle om kritikkverdige forhold.

Hva kan det varsles om?

Kritikkverdige forhold det kan varsles om gjelder blant annet:

 • brudd på Econas etiske retningslinjer
 • mobbing eller trakassering
 • diskriminering
 • økonomiske misligheter

Det at man er uenig i beslutninger som er tatt er i seg selv ikke nok til at forholdene anses som kritikkverdige.

Econas etiske retningslinjer har regler for hvordan medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og frivillige skal representere Econa utad og hvordan man skal opptre på 
arrangementer i regi av Econa. Brudd på disse etiske retningslinjene kan utgjøre et kritikkverdig forhold som det kan varsles om. 

Forsvarlig varsling

Den som opplever forhold man ønsker å varsle om bør søke - om mulig - først å ta dette opp med den andre part. Dersom man av ulike grunner ikke ønsker det, kan 
man varsle internt til en av Econas varslingskontakter. 

Den som fremsetter et varsel, bør gjøre det på en forsvarlig måte og i henhold til Econas varslingsrutiner. 

Varslingen bør inneholde relevant og konkret informasjon, inkludert hvilke personer som er involvert samt annen nødvendig informasjon som muliggjør en forsvarlig 
saksbehandling av kritikkverdige forhold. 

Av hensyn til sakens opplysning oppfordrer Econa til at det varsles med navn. Det kan også varsles anonymt, men vi gjør oppmerksom på at det da kan være vanskeligere å 
undersøke og følge opp saken på en god måte.

Hvem er rett varslingskontakt?

Det er opprettet fire varslingskontakter i Econa. Dette er gjort i håp om at alle kan ha mulighet til å varsle til en som man er komfortabel med og dermed gjøre det enklere å stå frem. Varslingskontaktene er ansatte i Econa som gjennom sine arbeidsoppgaver har mye kontakt med medlemmer og dermed er gjenkjennelige for medlemmene.

De interne varslingskontaktene i Econa er:

Maia Peckel, Studentansvarlig
Epost: maia.peckel@econa.no, telefon: 456 10 213

Stian Branting Dalland, Rådgiver HR- og organisasjon
Epost: stian.dalland@econa.no, telefon: 482 04 472

Bård Åstvedt Dalhaug, Prosjektleder Frivillighet
E-post: bard.dalhaug@econa.no, telefon: 404 91 856

Ingun Knudsen, Organisasjonsrådgiver 
E-post: ingun.knudsen@econa.no, telefon: 98036582

Ansvar for varslingskontaktene 

Som varslingskontakter har man et spesielt ansvar overfor Econas medlemmer og skal være dette ansvaret bevisst. Varslingskontaktene skal overholde taushetsplikten, opptre imøtekommende, lyttende og utvise respekt for de som tar kontakt. 

Rutine for håndtering av saker

Econa er av den oppfatning at alle involverte parter er tjent med at saken søkes løst på lavest mulig nivå. Når varsel er fremsatt overfor Econas varslingskontakt gjelder følgende rutine:

 1. Varslingskontakten skal gi tilbakemelding til deg som har varslet på at varslingen er mottatt. Det skal også gis tilbakemelding i de tilfeller der det bestemmes at saken ikke tas videre.
 2. Varslingskontakten vil deretter kontakte partene for å få frem fakta i hendelsesforløpet og for å finne en løsning på problemet. Varsler vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få.
 3. Partene skal få mulighet til å uttale seg. Den det er blitt varslet om har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i anklagene og grunnlaget for disse. Det vil også 
  kunne være aktuelt å kontakte andre etter behov, i forhold til hvilken type sak og hvem varslingen er rettet mot.
 4. Begge parter vil motta informasjon når saken er ferdig behandlet.
 5. Avhengig av sakens alvorlighetsgrad vil Econa vurdere om det skal iverksettes noen form for reaksjon.