Lønnsoppgjøret i Spekter Helse 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør som innebærer at alle tariffavtaler skal revideres i tillegg til at det skal forhandles om lønn.

Akademikerne avsluttet årets hovedoppgjør med Spekter 20. juni. Dermed er vi i mål med årets forhandlinger i helseforetakene, Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens hospital. Se mer informasjon på Akademikernes side her hvor du også finner protokollene Enighet om lønnsoppgjøret i sykehusene | Akademikerne

Akademikerne helse og Spekter kom til enighet i de sosiale bestemmelsene (A1-delsforhandlingene) i årets hovedoppgjør i sykehusene den 2.mai. Protokollene finner du her og her. Resultatet er en videreføring av de sosiale bestemmelsene. I tillegg ble det på initiativ fra arbeidstakersiden nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal diskutere om bestemmelsen om ammefri er tilstrekkelig, særlig ved lange arbeidsøkter. Se mer informasjon om resultatet i pressemelding fra Akademikerne helse her Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene | Akademikerne

 Akademikerne helse og Spekter kom til enighet i de innledende forhandlingene (A-delsforhandlingene) i årets hovedoppgjør i sykehusene den 9.april. Protokollen finner du her. Sentrale parter har avtalt frister for oppstart og avslutning av lokale forhandlinger på B-dels nivå, som gjennomføres i virksomhetene mellom lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Se nyhetssak fra Akademikerne helse, hvor du også finner krav nr. 1 fra Akademikerne helse til overenskomsten del A -- Må bruke lønn for å sikre dyktige arbeidstakere med… | Akademikerne

 

Kort om de kommende forhandlingene med Spekter:

Forhandlingsmodell – Overenskomsten 

De årlige forhandlingene gjennomføres i en såkalt «sløyfe» og kan grovt sett deles inn i tre faser: 

 1. Innledende sentrale forhandlinger (del A og A1) 
 2. Lokale forhandlinger (del B) 
 3. Avsluttende sentrale forhandlinger 

Fase 1: Innledende sentrale forhandlinger

I fase 1 starter de sentrale parter forhandlingene om overenskomstens del A («sløyfen åpnes»). Her avtales det videre forhandlingsløpet og det settes frister for oppstart og avslutning av lokale forhandlinger (del B). I hovedoppgjør forhandles det også om sosiale bestemmelser i del A (overenskomstens del A1). 

Fase 2: Lokale forhandlinger med eventuell bistand

I fase 2 gjennomfører de lokale parter sine forhandlinger (del B). Lønn forhandles kun lokalt for Econas medlemmer, men dersom det ikke oppnås enighet kan Econa og Spekter bistå i forhandlingene. Tillitsvalgte som har behov for bistand, kan kontakte Econas sekretariat. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, kan forhandlingene løftes til forhandlingenes avsluttende fase. 

Fase 3: Avsluttende sentrale forhandlinger

Fase 3 er den avsluttende fasen der Akademikerne og Spekter godkjenner oppgjøret sentralt («sløyfen lukkes»). Resultatet av de lokale forhandlingene er formelt sett ikke gjeldende, før de er godkjent av Akademikerne og Spekter. Ved eventuell uenighet i fase 3, går oppgjøret til mekling, og eventuelt streik. 

--------

Viktige datoer for de lokale forhandlingene i Akademikerne Helse 2024:

 • Det skal avholdes et planleggingsmøte for å lage en fremdriftsplan for oppgjøret og avklare tallgrunnlaget for forhandlingene innen 26.april.
 • Frist for oppstart av de lokale forhandlingene på B-dels nivå er 15.mai.
 • Partene lokalt avtaler virkningstidspunkt for lønnsreguleringer.
 • Frist for avslutning av de lokale forhandlingene er 7.juni.
 • Ved behov for bistand fra sentrale parter må de tillitsvalgte ta kontakt med sektoransvarlig Rachna Rohatgi Khan (rachna@econa.noi god tid før 7.juni. Det forutsettes at det er gjennomført reelle forhandlinger lokalt før man evt. ber om bistand.
 • Avsluttende forhandlinger mellom Akademikerne helse og Spekter er avtalt den 20.juni

---------

Er du usikker på noen av begrepene som brukes i et oppgjør, kan du lese mer i vår Tariffordliste

----------

Spekters uttalelser om det kommende oppgjøret:

Spekter: "Et krevende lønnsoppgjør i 2024"

Spekter: "Diskusjonen om frontfagsmodellen må nå parkeres"

---------

Viktige tariffdatoer:

 • Fredag 16. februar: Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) publiserer sin foreløpige rapport. (TBU består av representanter for partene i arbeidslivet, Statistisk sentralbyrå, Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet, som vanligvis utarbeider to rapporter hvert år. Én rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Denne rapporten kommer i to utgaver – en foreløpig utgave i slutten av februar og en endelig utgave i slutten av mars/begynnelsen av april. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år). Rapporten legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før årets lønnsoppgjør og gir en oversikt over lønnsutviklingen de senere årene. Utvalget presenterer også en prognose for prisveksten i 2024, som legger føringer for oppgjørets lønnskrav i frontfaget. 
 • Fredag 15. mars: Oppstart frontfagsoppgjøret.
 • Torsdag 21. mars: Forhandlingsfrist frontfagsoppgjøret.
 • Fredag 22. mars: Endelig rapport fra TBU. TBU anslår konsumprisveksten til 4,1 prosent i 2024. 
 • Mandag 1. april: Hvis frontfagsmekling - frist denne dagen. Evt streik vil gjelde fra kl 00.00 den 2. april.
 • Søndag 7.april: Enighet mellom Norsk industri og Fellesforbundet om frontfaget, med ramme på 5,2 prosent.
 • Tirsdag 9.april: Oppstart innledende A-delsforhandlinger mellom Akademikerne helse og Spekter.
 • Tirsdag 9.april: Enighet i de innledende A-delsforhandlinger mellom Akademikerne helse og Spekter.
 • Torsdag 2.mai: A1-delsforhandlinger mellom Akademikerne helse og Spekter.

-----------

TBUs foreløpige rapport fra den 16. februar 2024 finner du her.

-----------

Akademikernes inntektspolitiske konferanse 2024:

Årets tariffoppgjør preges av usikre økonomiske tider og diskusjoner om den norske frontfagsmodellen. Samtidig spør vi: Har vi arbeidskraft til både å yte gode offentlige velferdstjenester og til å skaffe inntekter til landet?

Den 27. februar avholdt Akademikerne den inntektspolitiske konferansen for 2024. Opptaket av konferansen kan sees i sin helhet her. Her kan du høre aktuelle betraktninger relatert til årets lønnsoppgjør og andre aktuelle temaer relatert til arbeidslivet.

--------------

Siden oppdateres fortløpende når mer informasjon om oppgjøret foreligger.