Om opplærings- og utviklingstiltaksmidler (OU-midler)

OU-midler er en forkortelse for opplærings- og utviklingstiltaksmidler. Partene i arbeidslivet har blitt enige om at kompetanseheving for tillitsvalgte er viktig. Derfor avsettes det årlig penger i de forskjellige tariffområdene til finansiering av opplæring for tillitsvalgte.

Fondet er et spleiselag, hvor arbeidsgiver dekker mest. Midlene skal brukes til opplæring i organisasjons- og tillitsvalgtarbeid.  

OU-midlene kan brukes til mange forskjellige opplæringstiltak. Det er likevel en klar avgrensning mot yrkesmessig etter- og videreutdanning. Opplæringen må altså være rettet mot utøvelsen av vervet som tillitsvalgt. Dette innebærer at kurs, møter eller samlinger må inneholde temaer som er aktuelle for rollen som tillitsvalgt i arbeidshverdagen. 

Akademikerne og SAN fordeler en pott med midler ut til samtlige medlemsorganisasjoner basert på medlemsantall. Potten blir så fordelt på sektor hvorav Stat er den største. 

Midlene blir brukt til å finansiere Econas kurs for opplæring av tillitsvalgte. Tillitsvalgte kan også arrangere egne kurs, men må da søke om midler fra Econa. Reiseregning må sendes til oss i etterkant av kurset. Vi Econa kan bidra med faglig innspill til innhold, og ellers litt støtte til gjennomføring. Det er viktig at disse kursene ikke blir altfor dyre, og bør holdes med måte i Norge. 

Akademikerne har laget noen retningslinjer for søking av midler og hva det må inneholde, det viktigste er: 

  • Kursprogram, med presis angivelse av tid og sted  
  • Navneoversikt samt angivelse av arbeidssted på deltakere  
  • Navneoversikt over forelesere  
  • Kostnadsestimat for bespisning/middag

I planlegging av kurs og konferanser skal det tas hensyn til klima og miljø. Econa oppfordrer til å gjennomføre kurs og andre aktiviteter i nærheten av arbeidsstedet med mulighet til å velge kollektiv transport

Søknad om støtte til medlemsaktiviteter 

Dette går til lokale aktiviteter som ikke dekkes ikke gjennom OU midler, men fra Econa sitt budsjett. Slike aktiviteter kan være medlemsmøter eller årsmøter med lett bevertning Her kan du lese mer om hva søknaden må inneholde.