24. mai: Enighet om lønnsoppgjøret i staten

Akademikerne ble 24. mai enige med staten om hovedoppgjøret i staten, nær 18 timer på overtid i meklingen. Den nye hovedtariffavtalen gjelder fra 1. mai 2022 til og med 30. april 2024. I årets forhandlinger valgte Unio å forhandle sammen med Akademikerne, noe som resulterte i at Akademikernes og Unio i dag har blitt enige om en felles tariffavtale som omfatter både medlemmer av Akademikerne og Unio i staten. Til sammen representerer Akademikerne og Unio om lag 75 000 ansatte i staten og denne tariffavtalen blir nå den største i staten.

–Akademikerne i staten gikk inn i oppgjøret med forventninger om en god lønnsvekst for våre medlemmer sier Marianne Kringlebotn som er forhandlingssjef i Econa og sektoransvarlig for staten. Den økonomiske rammen for oppgjøret ble i år avtalt til om lag 3,8 prosent.

Resultatet innebærer at det i år settes av 2,46 prosent til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene med virkning fra 1. mai. Dette gir et godt økonomisk handlingsrom i årets lokale forhandlinger som finner sted til høsten. Den totale økonomiske rammen ble i år noe høyere enn frontfagsoppgjøret i privat sektor.

En god avsetning til lokale kollektive forhandlinger, gir lokale parter handlingsrom til å ta i bruk tariffavtalens virkemidler og å vurdere individuelle tillegg, generelle tillegg til alle eller til lønnsløft til grupper av medlemmer. I tillegg bidrar dette til at lokale parter, med lokal kjennskap til behov og utfordringer, mer effektivt kan benytte lønn for å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere gjennom en målrettet bruk av pengene.

Hva betyr resultatet for Econas medlemmer?

  • Med denne avtalen er Econas medlemmer sikret en ramme over frontfaget i staten og det er et skritt i riktig retning sier Econas forhandlingssjef Marianne Kringlebotn som representerer Econas 2500 medlemmer i forhandlingsutvalget til Akademikerne stat.
  • Til høsten skal det være lokale forhandlinger. De skal være ferdige før 31. oktober. Econa vil nå ha fokus på opplæring av tillitsvalgte og oppfordrer alle medlemmer til å be om en lønnssamtale i forkant av forhandlingene. Vi vil sende ut informasjon både til tillitsvalgte og til medlemmene om lokale forhandlinger
  • Siden 2016 har lønnsmassen til uorganiserte arbeidstakere tilfalt avtalen til Unio, LO og YS. I årets oppgjør er partene enige om at lønnsmassen til uorganiserte ikke lenger vil tilfalle den ene hovedtariffavtalen, men fordeles lokalt på den avtalen som har flest medlemmer på det enkelte forhandlingssted i staten.
  • Den nye avtalen innebærer også at gjennomført relevant etter- og videreutdanning kan gi grunnlag for lønnsøkning i særskilte lønnsforhandlinger. Som et seniorpolitisk tiltak er det nå åpnet opp for at lokale partene kan avtale karriere- og kompetansetiltak som alternativer til tjenestefri med lønn.
  • Partene i staten er enige om at arbeidet med miljø og bærekraft skal styrkes i tariffperioden for å bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål og klimamålene. Det er også enighet om at partene lokalt skal arbeide for å fremme likestilling og mangfold og hindre diskriminering.
  • Partene er enige om å kartlegge hvordan virksomhetene praktiserer kompensasjon for reisetid og om praksisen er i tråd med regelverk på området.
  • Partene i staten vil jobbe videre med vilkårene for hjemmekontor. En arbeidsgruppe skal blant annet vurdere hvordan forsikringsordninger, dekning av kostnader til utstyr og hvordan forsvarlige arbeidsforhold på hjemmekontoret kan ivaretas. Arbeidet skal sluttføres senest 1. februar 2023.

Her kan du lese Riksmeklerens møtebok https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2022-029-motebok-og-protokoll.pdf

Les mer om meklingsresultatet her: https://akademikerne.no/2022/akademikerne-og-unios-avtale-storst-i-staten

29 april: Tariffnytt

Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom staten og Akademikerne stat. Oppgjøret blir nå gjenstand for mekling hos Riksmekleren.

Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør for å styrke hovedtariffavtalen slik at staten kan konkurrere med andre sektorer om kunnskapsarbeidere og spisskompetanse. 

Det økonomiske tilbudet, og ikke minst innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier Kringlebotn.

- Samtidig vil jeg påpeke at det har vært gode prosesser gjennom forhandlingene til tross for at avstanden har vært stor.

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele innholdet i hovedtariffavtalen, som regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår i staten, er gjenstand for forhandlinger. I tillegg skal partene bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret. 

Meklingen starter 2. mai og fristen for å komme til enighet er klokken 24 natt til 24. mai.

20 april: Tariffnytt- Lønnsoppgjøret må bidra til at staten kan konkurrere med privat sektor om viktig kompetanse. Dette sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli ved oppstarten av hovedoppgjøret i dag.

Lønnsforskjellene mellom høyt utdannede i staten og privat sektor har passert 30 prosent for enkelte grupper, og med fjorårets oppgjør økte forskjellene. Halvparten av Akademikernes medlemmer i staten vurderer nå å slutte i jobben og lønn er den viktigste årsaken, viser en fersk undersøkelse.

- Staten skal levere gode velferdstjenester og er viktig for den økonomiske utviklingen og trygghet i hverdagen. Vi ser i dag at mange statlige virksomheter strever med å beholde erfarne medarbeidere og tappes for kompetanse. Dette bør også bekymre staten, sier Nordli.

Akademikerne krever at lønns- og forhandlingssystemet i staten bidrar til å løse virksomhetenes behov for dyktige folk med høy kompetanse.

- Lønnsforhandlingene må brukes som et verktøy til å holde på ansatte med høyere utdanning. Lykkes virksomhetene, vil de redusere konsulentbruk som er erstatning for faste ansatte i samme slengen, sier Nordli.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, det betyr at hele hovedtariffavtalen er gjenstand for forhandling. Akademikerne vil kreve enkelte endringer i avtalen, og disse vil konkretiseres på et senere tidspunkt.

Akademikernes krav 1

Econas forhandlingssjef Marianne Kringlebotn sitter i Akademikerne Stat sitt forhandlingsutvalg.

Den 20. april er det forhandlingsstart for Staten. Frist for å komme til enighet 30. april. Informasjon oppdateres.