Tariffoppgjøret 2022 Oslo kommune

Tariffnytt 25. mai:

Mer enn et døgn etter meklingsfristen i årets oppgjør i offentlig sektor kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune.

Den totale rammen havnet på 3,84 prosent. Til sammenlikning er rammen i frontfaget 3,7 prosent.

Et viktig ønske for Econa var å få gjennomført lokale forhandlinger.

Kommunens virksomhetsledere har sagt at det over flere år har bygget seg opp et behov for lokale forhandlinger i år. Oslo valgte å ikke opprettholde kravet i meklingen.

- Det er uforståelig for oss at kommunen velger å ikke lytte til sine egne virksomhetsledere, og vi sitter igjen med store spørsmål knyttet til dem som forhandlingspartner, sier Christian Selen som representerer Econa inn i Oslo kommune.

Til tross for at vi ikke fikk en lokal pott i år, mener vi at et resultat over frontfaget vil gagne våre medlemmer på en god måte.

Les mer om oppgjøret i Oslo kommune.

Tariffnytt 29. april:

Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune

- Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Akademikerne brøt fredag ettermiddag forhandlingene med Oslo kommune.

-- Vi gikk inn i forhandlingene med mål om en enighet, men samlet sett var ikke kommunens tilbud godt nok.

Akademikernes krav om solid reallønnsvekst ble ikke innfridd.

-- Norsk økonomi går godt til tross for krisene i verden. I år er det et behov for reallønnsvekst, men Oslo kommune ville ikke innfri det kravet dessverre.

Partene kom heller ikke til enighet om medbestemmelse for undervisningspersonale. Oslo er den eneste kommunen i landet som har en særavtale for undervisningspersonale der bare én part på arbeidstakersiden har forhandlingsrett.

-- Denne ordningen er udemokratisk. Dessverre kom vi ikke til en ny ordning alle kunne enes om, sier Graff.

Nå går oppgjøret i Oslo kommune til mekling. Den starter opp allerede mandag 2.mai. Fristen for å komme til enighet er 23.mai klokken 24. Bruddprotokollen kan du lese her:

 

Tariffnytt 20: april

En god lønnsvekst er avgjørende

Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kommunen.

Onsdag kl. 14 åpnet tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Kommunen har ambisiøse mål blant annet innen klima og digitalisering. Det krever dyktige ansatte med høy utdanning.

- Hvis Oslo kommune skal nå disse målene, er de helt avhengige av å være en attraktiv arbeidsplass, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Det er stor konkurranse i Oslos arbeidsmarked, og Akademikernes medlemmer er svært attraktive.

- En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo ikke skal miste dyktige ansatte.

Må endre lønnssystemet

I byrådserklæringen fra 2019 kommer det frem at byrådet faktisk ønsker å tiltrekke seg de beste arbeidstakerne.

«Kommunen skal være en god og attraktiv arbeidsgiver. I tett samarbeid med ansatte og deres organisasjoner vil vi jobbe for å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere.» 

- Men Oslo har, som eneste kommune i landet, et gammeldags og sentralisert system som ikke egner seg for å nå målene byrådet og byrådsleder Raymond Johansen har satt seg.

Akademikerne krever at lønnssystemet moderniseres.

- Det er de lokale partene på hver enkelt arbeidsplass som bør avtale hvordan lønn skal brukes som et strategisk og personalpolitisk virkemiddel for å møte virksomhetens behov. Det er fordi de lokale partene kjenner arbeidsplassens økonomiske situasjon, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne best.

Solid reallønnsvekst

Etter å ha opplevd reallønnsnedgang og svekket konkurransekraft de siste årene, forventer Akademikernes medlemmer en solid reallønnsvekst i år.

Ved inngangen av lønnsoppgjørene i 2022 har Teknisk beregningsutvalg anslått prisveksten til 3,3 %. Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, energipriser og de flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi.

- Til tross for usikkerheten i verden, ser vi at norsk økonomi går godt. Dette tilsier at det både er rom for og behov for et godt lønnsoppgjør, sier Graff.

Medbestemmelse for undervisningspersonale

Oslo er også den eneste kommunen i landet som har en særavtale for undervisningspersonale der bare én part på arbeidstakersiden har forhandlingsretten.

- Denne ordningen er udemokratisk og ikke i tråd med hovedavtalens prinsipper om medbestemmelse og medinnflytelse.

Akademikerne krever at også undervisningspersonale får forhandlingsrett og dermed medbestemmelse.

Akademikernes krav 1 - Oslo kommune

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.