Slik beregnes feriepengene dine

Når du tar ut ferie, får du feriepenger istedenfor lønn. Men hvordan fungerer egentlig feriepengene? Vi forteller deg hvordan du regner ut hvor mye du får og hvilke regler som gjelder.

Feriepenger illustrert ved hjelp av et lekefly, en lekekoffert og en stabel mynter

Før du bestiller ferie, er det greit å vite hvordan du regner ut feriepengene dine.

Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Så mye får du i feriepenger

Når du har ferie, får du feriepenger istedenfor lønn. Feriepenger er altså ikke lønn, men erstatter lønnen i ferien. Feriepengene beregnes ut fra det du fikk i lønn året før du skal ta ut ferie, i det som kalles «opptjeningsåret». Hvor mange prosent av lønnen du får i feriepenger, varierer etter hvor mye ferie du har krav på.

Hvis du vil regne ut feriepengene dine selv, er dette de vanligste prosentsatsene:

  • Ferie etter ferieloven, 4 uker og 1 dag: 10,2 %.
  • Utvidet rett til ferie etter tariffavtale eller individuell avtale, 5 uker: 12 %.
  • Arbeidstaker over 60 år med rett til ferie etter ferieloven: 12,5 %.
  • Arbeidstaker over 60 år med utvidet rett til ferie etter tariffavtale eller individuell avtaler: 14,3 %.

Utbetaling av feriepenger

Selv om utgangspunktet er at feriepengene skal utbetales når ferien avvikles, er det vanlig at arbeidsgiver utbetaler alle feriepenger i juni. Samtidig trekker de lønn for ferien du skal avvikle i løpet av hele året. Det betyr at selv om du ikke tar ut ferien din i juni, får du likevel ikke lønn denne måneden, men feriepenger. Når du så faktisk har ferie, får du lønn som vanlig.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

Ferielovens regler

Ferieloven operer med 6-dagersuker, noe som gir gjennomsnittlig 26 dager per måned.

Antall feriedager (inkludert lørdag) er 25, det vil si fire uker og én dag. Hvis du tar ut full ferie, omfatter ferien 25 av månedens 26 virkedager. Feriepengene erstatter 25/26 månedslønn. Den resterende 1/26 er arbeidslønn.

Hvis arbeidsgiver utbetaler feriepengene i juni, får du dermed: Feriepenger, 10,2 % av feriepengegrunnlaget + 1/26 månedslønn av junilønn.

Arbeidstakere over 60 år

Arbeidstakere over 60 år som har krav på en ekstra ferieuke, vil med avtalefestet ferie få seks uker eller 36 virkedager ferie.

Hvis feriepengene på 14,3 % av feriepengegrunnlaget utbetales sammen med junilønnen, kan du derfor få: Feriepenger 12 % + 2,3 % + månedslønn for juni -36/26 månedslønn (alternativt feriepengene minus 10/26 av junilønnen).

Ved avtale om fem uker ferie

For arbeidstakere med avtale om 5 uker ferie utgjør antall virkedager (inkludert lørdager) med ferie 30 dager, som skal kompenseres med feriepengene. Feriepengene vil dermed dekke en lengre periode enn en måned.

Hvis feriepengene på 12 % av feriepengegrunnlaget utbetales sammen med junilønnen, kan arbeidsgiver i juni utbetale: Feriepenger 12 % av feriepengegrunnlaget. + Månedslønnen for juni - 30/26 månedslønn (alternativt feriepengene minus 4/26 av junilønnen).

Inngår bonus i feriepengegrunnlaget?

Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag, og bonus er en form for arbeidsvederlag. Hovedregelen er derfor at bonus skal tas med når feriepengene beregnes.

Det finnes unntak fra denne hovedregelen. I noen tilfeller der bonus ikke er knyttet til arbeidsinnsatsen din, kan det være at bonusen ikke inngår i feriepengegrunnlaget.

Opptjener jeg feriepenger hvis jeg er syk?

Arbeidsgiver er forpliktet til å betale feriepenger av sykepengene i arbeidsgiverperioden (de 16 første dagene). Etter det betaler NAV feriepenger i inntil 48 dager. Samlet er feriepengegrunnlaget ni uker og tre dager i hvert opptjeningsår.

Enkelte arbeidsgivere praktiserer romsligere ordninger for sykmeldte arbeidstakere enn de kravene loven stiller. Slike ordninger er ofte regulert i virksomhetens personalhåndbok.

Opptjener jeg feriepenger i foreldrepermisjon?

Det er NAV som dekker feriepenger av foreldrepengene. Hvis du tar ut foreldrepermisjon med 100 prosent stønad, dekker NAV feriepenger for de tolv første ukene. Enkelte arbeidsgivere praktiserer imidlertid romsligere ordninger. Sjekk personalhåndboken.

Når får jeg feriepengene hvis jeg overfører ferie til neste år?

Hvis du overfører ferie til neste ferieår, skal feriepengene for den overførte delen utbetales når ferien avvikles. Hvis du hverken har tatt ut ferie eller overført den til neste ferieår på grunn av foreldrepermisjon eller sykdom, utbetales feriepengene første vanlige lønningsdag etter ferieåret.

Hva skjer med feriepengene hvis jeg slutter i jobben?

Når arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før du slutter. Dette kan også inkludere feriepenger for ikke avviklede feriedager der dette er avtalt med arbeidsgiver.

Hvis du får utbetalt feriepengene i løpet av opptjeningsåret, for eksempel fordi du bytter arbeidsgiver, trekkes det skatt. Skattetrekket vil du få igjen på skatteoppgjøret. Merk at mange arbeidstakere foretrekker å få utbetalt feriepengene året etter, hvis de slutter i opptjeningsåret. Det er for å unngå å få toppskatt dette året. Det kan være mer økonomisk lønnsomt å inngå en avtale med gammel arbeidsgiver om at du skal få utbetalt feriepengene i januar året etter. Men velg bare denne løsningen hvis du er sikker på at gammel arbeidsgiver er solvent på utbetalingstidspunktet.

Skattes jeg av feriepengene?

Feriepenger er skattbar inntekt, men som hovedregel fordeles forskuddstrekket på lønnsutbetalingene resten av året. I praksis trekkes det derfor ikke skatt av feriepengene hvis du får dem utbetalt i ferieåret, altså året etter at feriepengene er opptjent. Dersom feriepengene blir utbetalt samme år som de er opptjent, for eksempel fordi du slutter i jobben, skal det trekkes skatt av feriepengene – se punktet over.

Hva hvis jeg ikke har opptjent feriepenger?

I noen tilfeller, for eksempel når du starter i din første jobb, kan det være du ikke har tjent opp feriepenger. Da blir den kommende ferien ulønnet. Etter ferieloven kan du nekte å ta ut ferie «der feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet». Det er et unntak fra ferielovens klare hovedregel om at alle arbeidstakere må ta ut full ferie hvert år.

Du kan bare nekte å avvikle ferie hvis virksomheten er åpen. Hvis arbeidsgiver innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavviklingen, kan de kreve at du tar ut ferie i den perioden – selv om du da må ta ut ulønnet ferie.