Slik beregnes feriepengene dine

Når du tar ut ferie, får du feriepenger istedenfor lønn. Feriepengene skal kompensere for bortfall av lønn i ferien. Vi forteller deg hvor mye du skal ha utbetalt og hvilke regler som gjelder.

Feriepenger

Foto:

Prosentsatser for feriepengegrunnlaget

Lønnen i året forut for ferieåret, kalt opptjeningsåret, danner grunnlaget for feriepengene. Prosentsatsen for feriepengegrunnlaget varierer etter hvor mye ferie du har krav på.

Følgende prosentsatser er verdt å merke seg:

  • ferie etter ferieloven, fire uker og en dag: 10,2 %
  • utvidet rett til ferie etter tariffavtale eller individuell avtale, fem uker: 12 %
  • arbeidstaker over 60 år med rett til ferie etter ferieloven: 12,5 %
  • arbeidstaker over 60 år med utvidet rett til ferie etter tariffavtale eller individuell avtaler: 14,3 %

Inngår bonus i feriepengegrunnlaget?

Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag, og bonus er å anse som en form for arbeidsvederlag. Hovedregelen er derfor at bonus skal tas med ved beregning av feriepenger.

Det finnes unntak fra denne hovedregelen. Et av unntakene gjelder fast godtgjørelse som tilkommer arbeidstaker uten at godtgjørelsen er et resultat av arbeidstakers personlige innsats. Det kan tenkes tilfeller der bonus ikke er knyttet til arbeidsinnsats og da ikke skal inngå i feriepengegrunnlaget, men vanligvis skal bonus inngå i grunnlaget.

Utbetaling av feriepenger

Utgangspunktet er at feriepengene skal utbetales når ferien avvikles. Feriepengetillegget (den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien) kan utbetales sammen med lønnen for juni måned.

Det er imidlertid vanlig å utbetale alle feriepenger i juni samtidig som arbeidsgiver trekker lønn for ferien som skal avvikles i løpet av året. Du avstår dermed fra lønn i juni og mottar kun feriepenger denne måneden, for så å motta lønn og ikke feriepenger når ferien avvikles.

Merk at ferieloven operer med 6-dagersuker, noe som gir gjennomsnittlig 26 dager per måned.

Nedenfor følger noen praktiske eksempler på hvordan beregningen skjer.

Ferielovens regler

Antall feriedager (inkludert lørdag) er 25, det vil si fire uker og én dag. Hvis du tar ut full ferie, omfatter ferien 25 av månedens 26 virkedager. Feriepengene erstatter 25/26 månedslønn. Den resterende 1/26 er arbeidslønn.

Følgende avregning kan derfor kjøres i juni: Feriepenger, 10,2 % av feriepengegrunnlaget + 1/26 månedslønn av junilønn.

Arbeidstakere over 60 år

Arbeidstakere over 60 år som har krav på en ekstra ferieuke, vil med avtalefestet ferie få seks uker eller 36 virkedager ferie.

Hvis feriepengene på 14,3 % av feriepengegrunnlaget utbetales sammen med junilønnen, kan man derfor i juni utbetale: Feriepenger 12 % + 2,3 % + månedslønn for juni -36/26 månedslønn (alternativt feriepengene minus 10/26 av junilønnen).

Ved avtale om fem uker ferie

For arbeidstakere med avtale om 5 uker ferie utgjør antall virkedager (inkludert lørdager) med ferie 30 dager, som skal kompenseres med feriepengene. Feriepengene vil dermed dekke en lengre periode enn en måned.

Hvis feriepengene på 12 % av feriepengegrunnlaget utbetales sammen med junilønnen, kan arbeidsgiver i juni utbetale: Feriepenger 12 % av feriepengegrunnlaget. + Månedslønnen for juni -30/26 månedslønn
(alternativt feriepengene minus 4/26 av junilønnen).

Utbetaling ved overføring av ferie

Hvis du overfører ferie til påfølgende ferieår, skal feriepenger for den overførte delen utbetales når ferien avvikles. Dersom ferien verken er avviklet eller overført til påfølgende ferieår grunnet foreldrepermisjon eller sykdom, utbetales feriepenger første vanlige lønningsdag etter ferieåret.

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Når arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratredelse skjer. Dette inkluderer feriepenger for ikke avviklede feriedager der det er inngått avtale om dette.

Merk at mange arbeidstakere foretrekker å få utbetalt feriepengene året etter, hvis oppsigelsen kommer innen inneværende år. Det er for å unngå en toppskatt-belastning dette året. Da kan det hende det er mer økonomisk lønnsomt å inngå en avtale med gammel arbeidsgiver om utbetaling av feriepenger påfølgende januar. Denne løsningen bør imidlertid bare velges dersom du er sikker på at gammel arbeidsgiver er solvent på utbetalingstidspunktet.

Den delen av feriepengene som ikke lar seg beregne på dette tidspunktet, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.