Rettigheter og plikter ved sykdom

Det kan være vanskelig å vite hva du plikter å foreta deg ved sykdom og hvilke rettigheter du har. Her vil vi se på dine rettigheter og plikter ved sykemelding, samt oppsigelsesvernet som gjelder ved sykdom. Vi ser også på sykepenger under ulønnet foreldrepermisjon, i tillegg til ferie under sykmelding.

Formelt kledd mann som sitter ved et skrivebord og holder seg til ryggen

Foto: Mostphotos

Det er NAV som forvalter folketrygdloven og det anbefales at du kontakter dem direkte dersom du har spørsmål om permisjon, sykepenger og øvrige trygdeytelser. På denne siden finner du NAVs informasjon til arbeidstaker som er sykemeldt. Dersom du er sykemeldt eller har andre spørsmål til arbeidsforholdet – ikke nøl med å ta kontakt med oss for bistand!

Rettigheter og plikter ved sykemelding 

Ved sykdom utover egenmeldingsdagene, kan lege eller annen behandler vurdere om det er nødvendig med sykemelding. Dersom du er sykemeldt, plikter arbeidsgiver å sørge for at du får kontinuerlig oppfølging, samarbeide for å finne gode løsninger og tilrettelegge der det er mulig. Som arbeidstaker er du forpliktet til å medvirke til oppfølgingen. Selv om du er sykemeldt og skal prioritere egen helse, må du også møte arbeidsgiver. Dersom du ikke medvirker, kan blant annet retten til sykepenger falle bort. Det er derfor viktig å opprettholde en god dialog med arbeidsgiver i denne perioden. Har du ikke en arbeidsgiver, er det NAV som har ansvaret for å følge deg opp under sykemelding.

Oppfølgingsplan innen fire uker

I løpet av fire uker skal arbeidsgiver i samråd med deg som er sykemeldt utarbeide en oppfølgingsplan. Formålet med denne er å planlegge hva som skal til for at du, helt eller delvis, skal kunne komme tilbake i jobb. Du skal godkjenne planen og denne skal gis i kopi til den lege eller behandler som har sykemeldt deg. Oppfølgingsplanen kan når som helst endres dersom det oppstår nye muligheter eller begrensninger. 

Dialogmøte innen syv uker

Innen syv uker skal arbeidsgiver innkalle til det som kalles dialogmøte, med mindre legen din mener at dette er åpenbart unødvendig. Dialogmøtet skal omhandle innholdet i oppfølgingsplanen. Her skal du og arbeidsgiver se på muligheter og begrensninger for tiden fremover, slik at sykefraværet ikke blir unødvendig langt. Dersom du er delvis sykemeldt, skal du kalles inn til dialogmøte dersom arbeidsgiveren, du selv eller legen mener at det er behov for det. Du kan få støtte fra tillitsvalgt eller verneombud ved arbeidsplassen under møtet. Econas advokater kan også bistå deg.

Som medlem kan du få råd over telefon, eller vi kan møte deg for å drøfte saken din.

Vurdering av rett til sykepenger etter åtte uker

Folketrygdloven oppstiller visse vilkår for at du fortsatt skal beholde retten til sykepenger etter 8 ukers sykemelding. Lovgivningen krever at arbeidstaker som har vært sykmeldt i 8 uker prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet. NAV og den som har sykemeldt deg skal vurdere om du kan være delvis i arbeid og hvilke eventuelle tilpasninger som er nødvendig på arbeidsplassen. NAV kan likevel gi unntak fra dette kravet ved tungtveiende medisinske årsaker eller dersom arbeidsgiver kan dokumentere at tilrettelegging ikke er mulig. 

Dialogmøte arrangert av NAV etter senest 26 uker

Etter senest 26 uker må du som sykemeldt delta på et nytt dialogmøte som NAV skal kalle inn til. Formålet med møtet er å vurdere muligheter på din arbeidsplass og hvilke alternativer som etter en helsemessig vurdering kan være aktuelle for deg på dette tidspunktet. Senest én uke før dialogmøtet plikter arbeidsgiver å sende NAV en oppdatert plan.

Et tredje dialogmøte ved behov

Dersom legen din, arbeidsgiver eller NAV ser behov for det, kan de be om at NAV innkaller deg som er sykemeldt til et tredje dialogmøte. Senest innen ett år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV på ny vurdere rettighetene dine og eventuelle behov for arbeidsrettede tiltak.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Ved sykemelding plikter arbeidsgiver å legge arbeidet til rette for deg – så langt dette lar seg gjøre. Du har plikt til å ta imot tilretteleggingen og samarbeide om å finne løsninger som gjør at sykefraværet ikke varer lenger enn nødvendig. 

Arbeidsmiljøloven inneholder en generell regel om at arbeidsgiver skal ivareta arbeidsmiljøet og ta hensyn til den enkelte arbeidstaker. Videre oppstiller loven et særlig krav til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne som følge av blant annet sykdom. Arbeidsgiver plikter å iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde arbeidet eller få et annet passende arbeid. Denne tilretteleggingen skal iverksettes selv om dette er ressurskrevende og medfører ulemper for arbeidsgiver. Det finnes likevel en grense – arbeidsgiver er ikke forpliktet til å opprette en egen stilling tilpasset arbeidstaker eller si opp andre ansatte for å skaffe arbeidstaker en passende stilling. Hva som kan kreves av arbeidsgiver, vil variere med den konkrete situasjonen. 

Her er eksempler på tiltak som kan vurderes for å forebygge sykdom eller få den enkelte arbeidstaker tilbake i helt eller delvis arbeid: 

  • Endring av hvordan arbeidet er organisert, planlagt og hvordan det gjennomføres 
  • Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo og variasjon i arbeidet 
  • Endring av eksisterende eller nye arbeidsoppgaver 
  • Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging 
  • Anskaffelse eller tilpasning av utstyr og hjelpemidler 
  • Opplæring eller omskolering 

Oppsigelse ved sykdom

Som hovedregel kan arbeidstaker ikke sies opp uten at dette er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Arbeidstaker har imidlertid et særskilt vern mot oppsigelse som skyldes sykdom de første tolv månedene etter at sykdommen inntrådte. Vernet gjelder både ved hel og delvis sykemelding. Dette forbudet er absolutt og en eventuell oppsigelse må kunne begrunnes i andre saklige forhold. Dersom noe annet ikke er overveiende sannsynlig, skal en oppsigelse i det nevnte tidsrommet forstås slik at den er begrunnet i sykefraværet.

Råd til deg som er arbeidstaker:

  • Er du i tvil om oppsigelsen er saklig, kan du kreve en skriftlig begrunnelse fra arbeidsgiver om årsaken til oppsigelsen. 
  • Husk at arbeidsgiver ikke kan presse deg til å si opp selv. 
  • Ha legeattest og annen nødvendig dokumentasjon tilgjengelig dersom arbeidsgiver etterspør dette. 

Våre advokater hjelper deg!

Rett til sykepenger  

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at arbeidstaker skal ha rett til sykepenger – sykemelding gir ikke automatisk rett til denne ytelsen. Som utgangspunkt kreves det at du er arbeidsufør til ethvert arbeid på grunn av sykdom eller skade. For å ha rett til sykepenger er det et krav om at du har vært i arbeid i fire hele uker (28 dager) fra og med dagen før du ble arbeidsufør. Opptjeningstiden avbrytes når du har første fraværsdag. Dette er første dag med sykmelding eller egenmelding uavhengig av om det er helg eller ukedag.

Hvorvidt du har rett til sykepenger, må NAV vurdere. Her finner du god og enkel informasjon fra NAV om sykepenger. Vær oppmerksom på at arbeidsgiver kan bestride sykemeldingen dersom arbeidsgiver mistenker at vilkåret om at arbeidsuførheten skyldes sykdom eller skade ikke er oppfylt. Dette vil blant annet kunne være dersom arbeidsgiver mener arbeidsuførheten skyldes for eksempel sosiale forhold eller økonomiske problemer, som ikke gir rett til sykepenger. Hvis arbeidsgiveren din bestrider sykmeldingen, kan du søke om at NAV betaler deg sykepenger de første 16 dagene (den perioden arbeidsgiver vanligvis dekker). 

Etter arbeidsgiverperioden betaler NAV sykepenger opp til 6 ganger grunnbeløpet (G). Dersom du har høyere lønn enn dette, vil du kunne gå med inntektstap i denne perioden. Derfor er det viktig å ha avtalt med arbeidsgiver at du er sikret full lønn under sykemelding. Les mer om dette her.

Forholdet til ulønnet foreldrepermisjon 

Dersom arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager, vil som utgangspunkt retten til sykepenger etter folketrygdloven falle bort. Ulønnet permisjon vil ansees som et slikt avbrudd. Dette er begrunnet i at sykepenger har som formål å dekke tapt arbeidsinntekt. Ved ulønnet permisjon står arbeidstaker uten lønn og taper derfor heller ikke noe inntekt.

Det finnes flere unntak fra regelen om at sykepengene faller bort ved midlertidig avbrudd. Ett av disse er når arbeidstaker har lovbestemt permisjon etter reglene i arbeidsmiljøloven (§§ 12-1 til 12-5) og har avtale med arbeidsgiver om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen. I slike tilfeller vil arbeidstaker kunne beholde retten til sykepenger når den ulønnede permisjonen tas umiddelbart etter den ordinære foreldrepermisjonen. Videre stilles det som vilkår at hensikten med permisjonen må ha falt bort og at arbeidstakers sykepengegrunnlag er minst 1G.

Ferie under sykemelding 

Du kan dra på ferie mens du er sykemeldt, men du vil ikke motta sykepenger i ferien. Samtidig vil tidspunktet for hvor lenge du har rett til sykepenger forskyves. Under ferien vil du være dekket av feriepengene som du får utbetalt fra arbeidsgiver. Hvis du har avtalt ferie, men blir syk før ferien, kan du også ha rett til å utsette ferien til et senere tidspunkt i ferieåret. Ved delvis sykemelding er det ikke mulig å ta ut ferie de dagene da du skulle arbeidet og få utbetalt sykepenger for de andre dagene. Du kan derimot avspasere oppspart plusstid/fleksitid de dagene du skulle jobbet og motta sykepenger for de øvrige dagene.

Meld deg inn i dag!