Magma Utgave 2 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Marianne Kringlebotn FOTO: Massimo Virgilio, Unsplash

Alt du må vite om ferie

Sommerferien nærmer seg, og med den kommer også alle spørsmålene rundt ferieavvikling. I denne artikkelen svarer jeg på spørsmål vi ofte får rundt ferie.

Illustrasjonsbilde strand

MATFORGIFTET? Hvis du blir syk i ferien, kan du kreve at ferien utsettes i det antall dager av ferien som du har vart syk.

Foto: Massimo Virgilio, Unsplash

Ferieloven er ufravikelig 

Marianne Kringlebotn, advokat og forhandlingssjef i Econa

Foto: Julie Hrnčířová

Ferieloven er i utgangspunktet ufravikelig, noe om betyr at alle må ta ferie hvert år. Du kan alltid avtale andre ordninger med arbeidsgiver som er gunstigere enn lovens bestemmelser. Du kan derimot ikke avtale noe som er i strid med lovens ufravikelige regler. Denne delen av avtalen vil da ikke være bindende, og ferielovens ordning vil gjelde. 

Hvor mye ferie har jeg krav på? 

Med mindre noe annet er avtalt i tariffavtale eller arbeidsavtale, har du krav på fire uker og én dag ferie i løpet av ett år. Er du over 60 år, har du en ekstra ferieuke og dermed fem uker og én dag. 

Mange av våre medlemmer har avtale om fem ukers ferie (seks uker hvis du er over 60 år). Dette er da bestemt gjennom arbeidsavtalen, personalhåndboken eller virksomhetens tariffavtaler. 

Du kan kreve å få ferie uavhengig av opptjente feriepenger. Har du ikke tjent opp nok feriepenger, kan heller ikke arbeidsgiver kreve at du avvikler ferie og mister lønnsutbetaling. Hvis en virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie av samme lengde.

Kan arbeidsgiver kreve at du er logget på i sommerferien? Her er de mest vanlige spørsmålene om ferie.

Hvem bestemmer når ferien skal avvikles? 

Illustrasjonsbilde strandliv

KOBLE AV Gjør an avtale med din leder om hvordan du skal koble av i ferien.

Foto: Massimo Virgilio, Unsplash

Ferielovens hovedregel er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal bli enige om tidspunktet for ferieavvikling, men det er arbeidsgiver som bestemmer hvis man ikke blir enige. Du har krav på å få beskjed om når du må ta ferie, helst så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien starter. 

Du har krav på å få avviklet tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er fra 1. juni til 30. september. Du kan også kreve at restferien som er igjen etter de tre ukene, skal tas ut sammen­hengende. 

Er du over 60 år og har en ekstra ferieuke, skal du varsle arbeidsgiver senest to uker før ferieavvikling om når du ønsker å benytte deg av denne uken. Vi anbefaler deg å være så tidlig ute som mulig. 

Hvor mange feriedager kan jeg overføre til neste år? 

Du kan gjøre avtale med arbeidsgiver om å overføre to uker ferie (tolv virkedager) til neste år. Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem uker ferie. Det er i loven ikke omtalt om den femte ferieuken kan overføres eller ikke (i tillegg til de tolv virke­dagene). Her vil det være arbeidsavtalen, personalhåndboken eller arbeidsgivers praksis som avgjør om disse dagene kan overføres til neste år.

Hvis du ikke har hatt mulighet til å avvikle ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt, overføres til neste år. 

Slik beregnes feriepengene dine 

Ferieloven skiller mellom ferieår og opptjeningsår. Ferieåret er den perioden som ferien skal avvikles. Opptjeningsåret er det forutgående kalenderåret der feriepengegrunnlaget dannes, og der feriepengene opptjenes.

Prosentsatser for feriepengegrunnlaget 

Prosentsatsen for feriepengegrunnlaget varierer etter hvor mye ferie du har krav på. 

Følgende prosentsatser er verdt å merke seg: 

  • ferie etter ferieloven, fire uker og én dag: 10,2 % 
  • utvidet rett til ferie etter tariffavtale eller individuell avtale, fem uker: 12 % 
  • arbeidstaker over 60 år med rett til ferie etter ferieloven: 12,5 % 
  • arbeidstaker over 60 år med utvidet rett til ferie etter tariffavtale eller individuell avtale: 14,3 % 

Inngår bonus i feriepengegrunnlaget? 

Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag, og bonus er å anse som en form for arbeids­vederlag. Hovedregelen er derfor at bonus skal tas med ved beregning av feriepenger.

Det finnes unntak fra denne hovedregelen, og ett av dem gjelder fast godtgjørelse uten at godtgjørelsen er et resultat av arbeidstakers personlige innsats og såkalt stay on-bonus. 

Utbetaling av feriepenger 

Utgangspunktet er at feriepengene skal utbetales når ferien avvikles. Feriepengetillegget (den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien) kan utbetales sammen med lønnen for juni måned. 

Det er imidlertid vanlig å utbetale alle feriepenger i juni samtidig som arbeidsgiver trekker lønn for ferien som skal avvikles i løpet av året. Du får dermed ikke lønn i juni og mottar kun feriepenger denne måneden, for så å motta ordinær lønn, og ikke feriepenger, når ferien avvikles. Merk at ferieloven opererer med seksdagersuker, noe som gir gjennomsnittlig 26 dager per måned.

Hva skjer med feriepengene når jeg slutter i en jobb? 

Når arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før du slutter. Dette inkluderer feriepenger for ikke avviklede feriedager der det er inngått avtale om dette. 

Merk at mange arbeidstakere foretrekker å få utbetalt feriepengene året etter man slutter. Det er for å unngå en toppskattbelastning dette året. Da kan det hende at det er mer økonomisk lønnsomt å inngå en avtale med gammel arbeidsgiver om utbetaling av feriepenger påfølgende januar. Denne løsningen bør imidlertid bare velges dersom du er sikker på at gammel arbeidsgiver er solvent på utbetalingstidspunktet. 

Har jeg krav på eller plikt til å ta ut ferie i oppsigelsestiden? 

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver 

Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan legge ferien til oppsigelsesperioden med mindre du samtykker til dette. Unntaket er om du har opp­sigelsestid på tre måneder eller mer. Da vil arbeidsgiver kunne kreve at ferien avvikles i oppsigelsesperioden. 

Når arbeidstaker sier opp 

Arbeidstakers oppsigelse har ingen innvirkning på ferieavviklingen. Ferien skal avvikles som planlagt, uavhengig av om hele eller deler av ferien faller innenfor oppsigelses­perioden. Dersom du ikke har fastsatt ferien før du leverer oppsigelsen, kan arbeidsgiver legge ferien til oppsigelsesperioden.

Du kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunktet ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Hvis du sier opp stillingen din etter 15. august, kan det likevel ikke kreves at ferie legges til tiden før 30. september.

Hvor mye ferie har jeg krav på som nyutdannet og/eller nyansatt? 

Forutsetningen for å kunne ta ut full ferie i det samme kalenderåret som du begynner i ny jobb, er at du tiltrådte stillingen senest 30. september. Hvis du tiltrer etter 30. september, har du kun rett til å avvikle seks virkedagers ferie (én uke). Du har rett til full ferie dersom ferien ikke er avviklet hos forrige arbeidsgiver i samme ferieår. 

Ansatte som ikke har tjent opp feriepenger til å dekke bortfallet av lønn, kan motsette seg ferieavvikling. Dette er aktuelt for eksempel hvis du er nyutdannet og derfor ikke har jobbet hele opptjeningsåret (året før ferien tas ut), eller har fått høyere lønn i forbindelse med jobbskifte. Omfanget av ferie som man ikke tar ut, skal i utgangspunktet speile hvor mye feriepenger man «mangler». 

Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien? 

Hvis du blir helt arbeidsufør før eller under ferien, kan du kreve at ferien utsettes i det antall dager av ferien som du har vært syk. Dette må dokumenteres med legeerklæring siste arbeidsdag før ferien (dersom du blir syk før ferien) eller raskt etter ferien (dersom du blir syk under ferien). Ferien vil bli utsatt til senere i ferieåret. 

Dersom sykdom gjør at du ikke får tatt ut all ferie i inneværende ferieår, kan du kreve å få overført all lovbestemt ikke-avviklet ferie til påfølgende ferieår. Dette har du krav på selv om det er i strid med arbeidsgivers ønske.

Opptjener jeg feriepenger i foreldrepermisjon? 

Det er NAV som dekker feriepenger av foreldrepengene. Dersom det tas ut foreldrepermisjon med 100 prosent stønad, dekker NAV feriepenger for de tolv første ukene. Enkelte arbeidsgivere praktiserer imidlertid romsligere ordninger. 

Hvordan kan jeg kombinere fødselspermisjon og ferie? 

Arbeidsgiver kan ikke legge ferie til lovbestemt permisjonstid uten ditt samtykke. Du kan imidlertid kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden. Faller permisjon sammen med ferie som allerede er fastsatt, kan du kreve utsettelse av de feriedagene som er omfattet av permisjonstiden. 

Kan jeg ta ut ferie på forskudd? 

Ja, du kan avvikle inntil to uker forskuddsferie. Ferien i påfølgende år vil bli tilsvarende redusert. Det er imidlertid mer vanlig å be om permisjon uten lønn eller forlenge ferieperioden med opptjente avspaseringstimer, enn å ta ut forskuddsferie. 

Hvor pålogget må du være i ferien? 

Sommerferie betyr mer familietid, tid til å pusle med ting som ellers blir forsømt, hytteliv, reise og restitusjon. Mange opplever sommerferien som den aller mest verdifulle fritiden og den beste anledningen til å hvile ut og hente nye krefter. Da er det et tankekors at mange er logget på jobbmail mye av ferien.

Forventningsavklaring – skal du være tilgjengelig? 

Behovet for å logge helt av kan være aller størst når det har vært ekstra travelt på jobb – men nettopp da er det ofte mest krevende å få alt i havn før ferien starter. Hvis du skal være tilgjengelig, er det greit å avklare med arbeidsgiver når og hvor mye, og eventuelt hvordan det skal kompenseres. Da kan det jo også være dere finner ut at det ikke er kritisk å sjekke e-post hele tiden? 

Lag en plan 

Ender det med at du skal være tilgjengelig, er det lurt å lage en plan. For eksempel kan det være at du sjekker e-post til fast tid et par dager i uka, eller at du setter av en avtalt dag eller to i ferien til å svare på henvendelser. Med en planlagt løsning kan du legge inn autosvar og slå av varsling av jobbmail på mobil, så slipper du unødvendige avbrudd. Dere bør også avtale hvordan dette skal kompenseres.

Oppdag mer spennende lesestoff fra Magma 2/2022 her

)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.