Skatteregler på bitcoin og annen kryptovaluta

Har du kjøpt, solgt eller minet bitcoin eller annen kryptovaluta det siste året? Kryptovaluta er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen og du er selv ansvarlig for å opplyse om disse verdiene. Gjør du ikke det, risikerer du inntil 60 % tilleggsskatt.

Bitcoin og kryptovaluta

Foto: Pexels

Vi har fått hjelp av Kine Nordby Martinsen og Irene Bredvold Weiby i BDO Norge for å forstå skattereglene for kryptovaluta. Du kan lese mer om skatt på krypto på BDOs nettsider.

Advokatene i BDO forklarer at for skatteformål anses kryptovaluta som et formuesobjekt som omfattes av de alminnelige skattereglene. Det betyr at gevinster knyttet til transaksjoner med kryptovaluta er skattepliktig inntekt. Tilsvarende vil tap være fradragsberettiget. Det er også viktig å huske på at kryptovaluta inngår i formuen som er formuesskattepliktig.

Videre utdyper de at selv om skattereglene er ganske enkle i teorien, kan det oppstå en rekke utfordringer i praksis. Reglene de forklarer under gjelder uansett om du har investert personlig eller via et selskap.

Tips 1: Alminnelige regler gjelder – rapporter inn gevinst/tap

Kryptovaluta fungerer på mange måter som ordinær valuta, og det er lett å anta at beskattes som ordinære valutainvesteringer. Den grunnleggende forskjellen er at det finnes ingen formell utsteder av kryptovaluta, og ingen regulerende sentralbank. Det finnes heller ingen offisielle valutakurser – prisdannelsen på kryptovaluta skjer på premisser som likner handel med børsnoterte aksjer.

Disse grunnleggende forskjellene medfører at kryptovaluta for skatteformål anses som et formuesobjekt som omfattes av de alminnelige regler for inntekts- og formuesbeskatning. Likhetene med aksjer og aksjehandel til tross: kryptovaluta anses skattemessig ikke som aksjer, og omfattes ikke av fritaksmetoden. Dermed blir inntekter knyttet til gevinster skattepliktig. Tilsvarende er tap fradragsberettiget etter de alminnelige skatterettslige reglene.

Tips 2: Hold oversikt over alle transaksjoner

Det kan skje mange transaksjoner hver eneste dag. Hver enkelt transaksjon skal vurderes for seg, og det skal beregnes gevinst/tap i hvert enkelt tilfelle. Dersom du selger kryptovaluta mot norske kroner, utgjør gevinsten eller tapet forskjellen mellom prisen du opprinnelig betalte og salgssummen. Dersom du selger eller kjøper kryptovaluta i annen valuta enn norske kroner, f. eks USD, skal valutagevinsten eller valutatapet inngå i den samlede gevinst- og tapsberegningen på den virtuelle valutaen.

Vær oppmerksom på at dersom man veksler en kryptovaluta i en annen, er også dette en skattemessig realisasjon hvor det skal beregnes gevinst/tap. Dette kan være praktisk utfordrende å holde styr på, men er helt avgjørende for å sikre riktig skattlegging.

Det er altså ingen særskilte rapporterings- eller loggsystemer – DU som skattyter må selv ha oversikten, og det er helt essensielt at man har all dokumentasjon i orden.

Tips 3: Desentralisert finans - husk å klassifisere riktig

Kryptovaluta og bruk av blokkjedeteknologi er et område i rask utvikling. Det kommer derfor stadig nye måter å bruke teknologien på, som også får betydning for beskatningen. Et eksempel på dette er såkalt desentralisert finans, ulike tjenester og produkter relatert til nettopp kryptovaluta.

Spørsmålet er hvordan ulike «tilleggselementer» av kryptovaluta skal behandles for skatteformål. Du har kanskje mottatt staking rewards som belønning for å la være å selge kryptovalutaen i en bestemt periode – en slik avkastning skal rapporteres og skattlegges som ren kapitalinntekt. Men hva med pengene du i første omgang «låste» til smartkontrakten før du mottok belønning? Skal dette anses som et lån, en oppofrelse eller sitter du på de samme verdiene fortsatt?

Hva som vil være riktig skattemessig behandling må vurderes konkret i den enkelte sak.

I vinden er også såkalte Non-Fungible Tokens (forkortet «NFT»). NFT’er er kort forklart et bevis på at man eier en underliggende eiendel. Mange forbinder NFT’er med digital kunst, men en NFT kan like gjerne være et bevis på noe annet du eier. For rapporteringsformål er det viktig å huske på at all avkastning knyttet til NFT’er er skattepliktig inntekt. Selges NFT’en anses dette skattemessig som en realisasjon som vil kunne utløse enten skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. Inngår NFT’en i det private innboet vil ikke inntekten fra et salg være skattepliktig. Vær oppmerksom på at det må kunne dokumenteres at eiendelen er en del av innboet.

Tips 4: Husk på formuesskatten

Ved fastsettingen av skattemessig formue tas det utgangspunkt i verdiene skattyter eier ved årsslutt. Siden virtuell valuta regnes som eiendeler med økonomisk verdi, inngår også all virtuell valuta som du eier ved årsslutt i din skattemessige formue. Ved fastsettelsen av formuesverdien skal du benytte omsetningsverdien på kryptovalutaen ved utgangen av året.  Har du minet Bitcoin og disse fortsatt er i behold, skal verdien av disse oppgis som en del av formuen. For selskaper vil kryptovaluta også utgjøre en del av formuen.

Som hovedregel skal virtuell valuta omregnes til norske kroner per 1. januar i året etter inntektsåret.

Tips 5: Vær åpen - du kan rette tidligere skattemeldinger

Skatteetaten gikk nylig ut med en pressemelding der de varsler at de skjerper innsatsen mot skjulte kryptoverdier. Skatteetaten anslår at ca. 300 000 nordmenn sitter på verdier i kryptovaluta og at flere titalls milliarder relatert til kryptovaluta som investeringsobjekt ikke har blitt beskattet riktig.

Du kan rapportere inn investeringer i krypto fra tidligere år. Dersom skattemyndighetene på eget initiativ oppdager at du ikke rapportert og beskattet virtuell valuta riktig, vil du kunne risikere inntil 60 % tilleggsskatt. Dersom du har inntekter eller formue som ikke tidligere er oppgitt til skattemyndighetene, kan du unngå tilleggsskatt ved å søke om frivillig retting (også kalt skatteamnesti), og dermed bidra til oppklaring og korrekt beskatning. Du kan på eget initiativ endre egne, eldre skattemeldinger for de tre siste inntektsårene.

Gjelder rettingen lenger tilbake i tid, må du rette en henvendelse til skattekontoret. I slike tilfeller vil endringen være frivillig, og Skattemyndighetene vil ikke kunne ilegge tilleggsskatt.

Denne artikkelen ble først publisert på BDO Norge sin blogg. Du kan lese artikkelen i sin helhet her.

Om BDO

BDO er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Deres kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.