Økonomien i den lokale studentgruppen

Da hver studentgruppe er en egen organisasjon avlegger dere egne regnskap. Her finner du nyttig informasjon om rollen som økonomiansvarlig, det økonomiske rammeverket, regnskap og budsjett.

Økonomiansvarlig

Studentgruppene skal ha en økonomiansvarlig. Vedkommende skal være bindeleddet mellom selve studentgruppen og administrasjonen i spørsmål av økonomisk karakter.Ansvarsområdene er regnskapsførsel, utarbeidelse og oppfølging av budsjett og inn-/utbetalinger av studentgruppens midler.

Økonomiske rammer

Studentgruppene får overført midler fra Econa sin administrasjon hvert semester, som er på bakgrunn av pengestøtten Econa får fra LNU Frifond organisasjon. Hver studentgruppe får et minimumsbeløp utbetalt som er kr 10 000, men midlene utbetales ikke dersom regnskap og budsjett ikke er godkjent. Gjennomføres ikke arrangementet som planlagt og studentgruppene sitter igjen med penger mottatt fra LNU frifond må dette tilbakebetales til LNU frifond organisasjon via Econa administrasjonen. Dersom man vet at man kommer til å bruke mindre penger (som kommer fra LNU) kan pengene allokeres til andre arrangementer, men som over, dersom studentgruppene sitter igjen med penger må det tilbakebetales til LNU Frifond organisasjon. Penger mottatt fra LNU frifond kan ikke brukes på alkohol.

Utover dette kan studentgruppene søke om støtte fra lokalavdelingen eller sponsing av Danske Bank. Penger studentgruppene får fra lokalavdelingen eller andre kan brukes på hva som helst. Videre har alle studentgruppene egen tilgang til nettbutikken hvor innkjøp av Econa-effekter og vervepremier kan bli gjort. Brukernavn og passord får styreleder av studentansvarlig.

Budsjett

Studentgruppen skal, i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplaner også̊̊̊ utarbeide budsjetter. Økonomiansvarlig i studentgruppen er ansvarlig for dette arbeidet og for å overholde fristene.

Regnskap

Regnskapet skal føres av økonomiansvarlig. Egen mal for regnskap er å finne i Driven til Econa Student. Regnskapet skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for studentansvarlig i administrasjonen.

Etter hvert som studentgruppen gjennomfører sine arrangementer og mottar regninger fra foredragsholdere o.l. følges følgende prosedyre:

  • Inntektsbilag attesteres av økonomiansvarlig + en annen fra studentgruppen.
    • Alle bilag nummereres og arkiveres i en perm.
  • Fullt halvårsregnskap med alle bilag skal sammen med halvårsrapporten som sendes til administrasjonen hhv. 31.des og 20. juni. Alle billag må være originaler.