Roller og arbeidsdeling i lokalavdelingsstyret

Styret velges på hvert årsmøte, der noen av rollene følger med valgkomiteens innstilling. Utover dette bestemmer hvem som skal ha de ulike ansvarsområdene og fordeler roller. Men det er noen roller som bør ivaretas for at styret skal løse sine oppgaver.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Det er vedtektsfestet at styret skal bestå av styreleder og minimum fire styremedlemmer.

Styret har ansvaret for oppfølging og gjennomføring av handlingsplanen vedtatt av lokalt årsmøte, økonomien i lokalavdelingen, sørge for god lokal medlemsnytte, og være bindeledd mellom administrasjonen og medlemmene i sitt lokalområde.

Styret står fritt til å fordele andre arbeidsoppgaver internt. Vi vil anbefale at lokalavdelingen minimum har denne inndelingen:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig

Hvordan ser det «perfekte» styret ut?

Det er de lokale valgkomiteene som innstiller styret ved hvert årsmøte, og styret bestemmer selv hvem som skal ha de ulike ansvarsområdene. Et forslag på et godt sammensatt styre kan se slik ut:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Kommunikasjonsansvarlig (SoMe)
  • Ytterligere styremedlemmer: Arrangementsansvarlig

Hva forventes av de ulike rollene, og hvilke oppgaver er det?

Leder:

Leders oppgave er å ha ansvaret for den daglige driften og kontakt med administrasjonen, samt oppfølging av styret. Leder skal også skrive attest til avtroppende styremedlemmer.

Det forventes at leder holder jevnlig kontakt med koordinator for lokalavdelinger (Live Olsen Hølmo, live@econa.no), og holder administrasjonen oppdatert dersom det er utfordringer lokalt. Leder skal kalle inn til møter, ha ansvar for agenda og møteledelse, og påse at driften av lokalavdelingen går som den skal.

Nestleder:

Nestleder skal bistå leder ved behov, og må være oppdatert nok til å kunne steppe inn dersom det er nødvendig. Ofte er det mye arbeid for leder, da skal nestleder være leders støtte. Det forventes at nestleder fungerer som leders høyre hånd, og tar ekstra ansvar der det trengs.

Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig er ansvarlig for lokalavdelingens økonomi. Den er bindeleddet mellom lokalavdelingen og administrasjonen i spørsmål av økonomisk karakter. Ansvarsområdene er regnskapsførsel, utarbeidelse og oppfølging av budsjett og inn-/utbetalinger av lokalavdelingens midler.

Kommunikasjonsansvarlig:

Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for lokalavdelingens sosiale medier, og dette er en rolle som blir viktigere og viktigere fremover. Dersom vi ønsker vekst må vi nå ut til potensielle medlemmer, og Econa tror på sterk lokal tilstedeværelse i sosiale medier og lokal media.

Det forventes at kommunikasjonsansvarlig drifter lokalavdelingens sosiale medier-konti, deler innhold både før og etter gruppens arrangementer, samt innhold fra Econa sentralt dersom det er aktuelt. Kommunikasjonsansvarlig vil også være den som har kontakt med Gry May Ljøterud angående Magma og lokal presse.

Arrangementsansvarlig:

Det foreslås at øvrige styremedlemmer er ansvarlige for lokalavdelingens arrangementer. Dette betyr ikke at f.eks økonomiansvarlig ikke skal komme med forslag eller kan eie et arrangement, men det er arrangementsansvarliges ansvar å følge opp at lokalavdelingen gjennomfører sine arrangementer. Arrangementsansvarlig har ansvar for at gruppen arrangerer minimum ett faglig, ett karrierefremmende og ett sosialt arrangement per halvår. De har også ansvaret for å melde inn arrangementer via econaportalen og at det er to eller flere representert fra styret på selve arrangementet. Denne rollen er også ansvarlig for at arrangementene blir gjennomført på en profesjonell måte, og at det digitale skjemaet blir brukt. Er det sykdom eller andre forhindringer er det arrangementsansvarlig sitt ansvar å fylle på. Arrangementsansvarlig skal ikke måtte gjennomføre alle arrangementer, men delegere ved behov.