Forhandlinger

Econa har som mål å gjennomføre lokale forhandlinger ved hjelp av lokale tillitsvalgte. Avtaleverket forutsetter forhandlinger mellom partene lokalt slik at forhandlinger skal skje mellom likeverdige parter. Det er du som lokalt tillitsvalgt som kjenner de lokale forholdene best.

Econa har som mål å gjennomføre lokale forhandlinger ved hjelp av lokale tillitsvalgte. Avtaleverket forutsetter forhandlinger mellom partene lokalt slik at forhandlinger skal skje mellom likeverdige parter. Det er du som lokalt tillitsvalgt som kjenner de lokale forholdene best.

Arbeidet du som tillitsvalgt gjør før og under forhandlingene vil vanligvis ha stor betydning for muligheten til å oppnå et godt resultat under de lokale forhandlingene. Vær pågående og resultatorientert, men vis respekt for andres standpunkt. Forlang samme respekt og ryddige opptreden fra de andre aktørene. Vær gjerne tøff, men ikke bløff! Ditt rykte som tillitsvalgt og forhandler «løper foran deg», og vil påvirke dine muligheter til et godt resultat. Husk at du representerer Econa lokalt, og uttaler deg på vegne av foreningen.

Som tillitsvalgt bør du sørge for at medlemmene du representerer får god informasjon om forhandlingene. Medlemmene bør også involveres i forberedelsene til forhandlingene. Ha gjerne medlemsmøter hvor du redegjør for hva lokale forhandlinger er, eventuelle prioriteringer fra den lokale ledelsens side osv. Dere bør også drøfte hvilke generelle prioriteringer Econa lokalt bør gjøre.

Før forhandlingene starter må du ha gått gjennom kravene for de du forhandler for, og laget en prioritering. Det er også viktig å ha god kjennskap til avtaleverket og å ha tro på at din tolkning er riktig. Våre kurs tar sikte på å skolere tillitsvalgte i dette.

Det er viktig å være godt forberedt til forhandlingene. Grundige forberedelser er avgjørende for et godt forhandlingsresultat. Tillitsvalgte vil ved gode forberedelser tilkjennegi seriøsitet, kunnskap og kompetanse, og dermed bidra til å skape et konstruktivt forhandlingsklima.

Det er viktig å begrunne kravene godt. Et krav som ikke overbeviser deg som tillitsvalgt vil heller ikke overbevise arbeidsgiver. Du må derfor jobbe bra med begrunnelsene; bistå medlemmene når kravet skrives og argumentere for kravene under selve forhandlingene.

Du bør gjøre deg kjent med sentrale dokumenter i virksomheten, f.eks. den lokale lønnspolitikken som du som tillitsvalgt skal bidra til å oppdatere jevnlig, måldokument, virksomhetsplan, kompetanseplan osv. Lønnsstatistikk som viser lønnsnivå og lønnsutvikling for akademikergruppene i eget og andre tariffområder. Econas egen lønnsstatistikk og lønnskalkulator kan med fordel brukes i kravoppbyggingen eller fremføres som argumentasjon for å underbygge kravene. 

Du trenger ikke å være alene om å forhandle. Det vil ofte være en fordel å stille med flere representanter for Econa i forhandlingene. Dette kan gi avlastning og det er nyttig med en diskusjonspartner når forhandlingene spisser seg til. Sørg i så fall for at dere på forhånd er enige om hvordan oppgavene skal fordeles mellom dere, og vær godt samkjørte under forhandlingene. Hvor mange forhandlere man skal være, må selvfølgelig avpasses etter hvor mange medlemmer Econa har i virksomheten. Dersom Econa har få medlemmer i virksomheten, er det ikke nødvendigvis hensiktsmessig at man stiller med flere forhandlere. Dette bør også vurderes i forhold til størrelsen på øvrige parters delegasjoner.

Det kan være en fordel å samarbeide med andre organisasjoner under forhandlingene. Vårt råd er at samarbeid er positivt. Du avgjør selv - gjerne etter diskusjon med medlemmene lokalt - om og i hvilken utstrekning samarbeidet skal foregå. I mange virksomheter er det et lokalt Akademikersamarbeid, der også Econa er med i styret. Husk at dersom andre enn foreningens tillitsvalgte skal forhandle for Econas medlemmer, krever lokal arbeidsgiver ofte fullmakt fra Econa. Det får du ved å kontakte forhandlinger@econa.no

Tips til forhandlingene

 • Skap et godt forhandlingsklima – takk for innkallingen til møtet.
 • Vær deg selv!
 • Bruk et klart språk.
 • Vis interesse, også for arbeidsgivers argumenter.
 • Avvik ikke fra temaet. Er det lønnsforhandlinger dere holder på med, benytt ikke sjansen til å ta opp andre temaer. Det vil virke ustrukturert og flytter fokus fra møtets formål – å øke medlemmenes lønn.
 • Snakk sant. Usannheter vil erfaringsmessig bli avslørt før eller siden, og din troverdighet vil da være svekket i enhver forhandlingssituasjon senere. Hold deg til fakta, det holder lenge!
 • Vær forberedt på å redusere og trekke krav. I en forhandling er målsettingen å oppnå enighet. Man må derfor gi og ta. Forhandlingsteknisk er det en fordel om du vet hva du er beredt til å gi før du går i forhandlinger. Slik er du med på å styre resultatet til en viss grad.
 • Ta særmøter ved behov. Ta kontakt med Econa Arbeidsliv eller rådfør deg med andre som har taushetsplikt om ulike spørsmål vedrørende forhandlingssituasjonen.
 • Dersom du ikke forstår hva motparten mener – spør.
 • Oppsummer gjerne diskusjonen, forsøk å kvittere ut ting dere er enige om – det virker ofte positivt mht. å oppnå enighet. Konkluder (”Da er vi enige om at …..”).
 • Forsøk å komme til en avgjørelse. Still aldri ultimatum dersom du ikke er fullt ut beredt på å gjennomføre det.
 • Brudd må vurderes nøye og ikke brukes i utide. Ta alltid kontakt med Econa Arbeidsliv før eventuelt brudd.
 • Skriv protokoll før siste forhandlingsmøte heves, både ved oppnådd enighet og ved brudd.
 • Uansett resultat – takk for møtet. Husk at dere skal møtes igjen!

Ta gjerne kontakt med oss i Econa Arbeidsliv dersom det er noe du lurer på av formell eller praktisk art. Det kan være lurt å kontakte oss på forhånd slik at du vet at det er noen av oss som er tilgjengelige når du skal ut i forhandlinger.

Ved mulig brudd

Under forhandlingene skal du ta kontakt med oss dersom det går mot brudd. Vi har god kompetanse på tvistesaker og vet i hvilke tilfeller Econa kan oppnå noe ved å bryte forhandlingene. Det er selvsagt også nyttig å ha en å diskutere saken og videre strategi med.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.