Ansettelsesprosesser

Tillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosesser er noe ulik i de ulike sektorene.

I kommunal sektor skal arbeidsgiver så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om ledige og nyopprettede stillinger, samt prosedyrer ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til og intervju av aktuelle kandidater. Arbeidsgiver skal som en fast ordning sende søkerliste til tillitsvalgte. Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen.

Rekruttering og opphør av tjeneste i statlige virksomheter er regulert i Statsansatteloven og forskrift. I tillegg skal hver virksomhet ha et personalreglement og egne administrative regler og rutiner. KMD har også gitt personalpolitiske føringer ved rekruttering. Bakgrunnen for at staten har mange formalkrav og regelstyrte prosesser, er ønsket om å sikre grunnleggende krav til at forvaltningen skal opptre nøytralt, ivareta likebehandling, medbestemmelse, rettferdighet, forutberegnelighet og at avgjørelsene skal være etterprøvbare. Representanter/ tillitsvalgte for de ansatte er representert i innstilling – og ansettelsesråd.

Tillitsvalgte i privat sektor har rett til å være med å drøfte den forventede bemanningssituasjonen i virksomheten, inkludert eventuelle utvidelser som kan få betydning for Econas medlemmer. 

Econas tillitsvalgte har derfor ikke rett til å være med på ansettelsesprosesser, men skal involveres ved utvidelser av arbeidsstokken på områder der Econa-medlemmer kan bli berørt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.