Sjekkliste når du blir permittert

Advokatene i Econa får flere spørsmål knyttet til permittering og dagpenger. Vi har derfor laget en sjekkliste som svarer på de vanligste spørsmålene. Saken er oppdatert per 6.desember 2022.

1) Arbeidsgivers saksbehandling - beslutning om permittering

Permittering er ikke lovregulert, men følger i stor grad av ulovfestede regler og baserer seg på en rekke tariffavtaler.

Det viktigste er at arbeidsgivers behandling av og beslutning om permittering er saklig. Vanligvis er det styret som fatter en slik beslutning og gir daglig leder ansvaret for gjennomføringen.

For at bedriften skal kunne permittere må det foreligge saklig grunn. Saklig grunn vil kunne være ordremangel, praktiske arbeidshindringer e.l. I tillegg må situasjonen være midlertidig for at permitteringer skal kunne benyttes. Dersom situasjonen er permanent, er det oppsigelser som er det riktige alternativ og ikke permittering.

De vurderinger som arbeidsgiver foretar bør nedfelles skriftlig. I tillegg er det vanlig at arbeidsgiver innkaller til allmøter, og/eller sender en informasjonsmail til alle ansatte.

a) Drøftelser med tillitsvalgte:

Arbeidsgiver bør drøfte behovet for permittering med de tillitsvalgte i virksomheten. Hvis virksomheten ikke har tillitsvalgte, kan man for eksempel benytte en ad hoc-representant, AMU, verneombud eller lignende.

b) Utvelgelsen:

Utvelgelsen av hvilke ansatte som skal permitteres må være saklig, slik at virksomheten ikke vektlegger utenforliggende hensyn, som for eksempel «trynefaktor». Vilkår som ofte vil være saklig i så henseende er:

  1. Ansiennitet
  2. Kompetanse
  3. Særlige sosiale hensyn

Vær oppmerksom på at dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, kan ansiennitetsprinsippet stå i en særstilling.

2) Lønn og varsel

Permittering skal vanligvis varsles 14 dager før den trer i kraft, men dette kan endres til to dager ved uforutsette hendelser. Econa mener nå at 14 dagers fristen skal brukes med mindre nye restriksjoner fra regjeringen fører til at virksomheten blir rammet som en følge av det.

Når permitteringen trer i kraft har man krav på full lønn i 15 dager. Denne perioden kan forlenges dersom du blir delvis permittert, f.eks. hvis du blir permittert 50% vil har man krav på full lønn i 30 dager. Husk at du må søke dagpenger hos NAV for å ha krav på ytelser etter denne perioden. For å ha krav på dagpenger må din samlede arbeidstid være redusert med minst 50 prosent. Du må også ha hatt en arbeidsinntekt på minst 1,5G (ca. 167 000kr i 2022) de siste 12 månedene, eller minst 3G (ca. 334 000kr i 2022) de siste 36 månedene.

Dagpengene tilsvarer opptil 62,4 prosent av inntekt opptil 6G (6G tilsvarer ca. 668 000kr i 2022). Det betyr et betydelig lønnskutt for de fleste av våre medlemmer. Arbeidsgiver har ikke anledning til å betale mellomlegget mellom dagpenger og avtalefestet lønn. 

3) Dersom du har blitt permittert, hva bør du gjøre?

Uavhengig av om du er permittert helt eller delvis, anbefaler vi at du kontakter ditt lokale NAV-kontor og søker om dagpenger. Skjemaet for dagpenger finner du her.

Husk at arbeidsgiver også må fylle ut skjema for permittering.

4) Jobb under permittering

Du kan være minst 50 prosent permittert og ha rett til dagpenger. Altså, du kan jobbe opptil 50 prosent av din vanlige arbeidstid og få dagpenger. Jobber du mer, mister du dagpengene.

Om du er fullt permittert, skal man som utgangspunkt ikke jobbe, da man skal være en reell arbeidssøker etter NAVs regler. Det du tjener på den andre jobben vil avkortes mot dagpengene du mottar fra NAV, og må meldes inn. Det er f.eks. helt uproblematisk å ta korte vikariater, jobbe som tilkallingsvikar eller ta frilansoppdrag i perioden du er permittert, så lenge du kan vende tilbake til din gamle arbeidsgiver når permitteringsperioden er over. Lojalitetsplikten til arbeidsgiveren du er permittert hos gjelder fortsatt. Så det er ikke tillatt å jobbe i direkte konkurrerende bedrifter mens du er permittert, med mindre det er avtalt med arbeidsgiveren du er permittert hos.

Econa ønsker å hjelpe deg!

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

Ønsker du mer informasjon, se siden vår med spørsmål og svar om permittering: