Pensjon ved permittering

Permittering kan få konsekvenser for pensjonen din. Her er rådene du bør følge for å unngå tap av pensjon hvis du blir permittert. Saken er oppdatert per 17.desember 2021.

Permitterte kan opprettholde pensjonsordningen

Hovedregelen har vært at arbeidstakerne meldes ut av pensjonsordningen når de permitteres med mindre annet er avtalt. 3. april 2021 bestemte regjeringen at arbeidsgiver kan la permitterte arbeidstakere stå i pensjonsordningen, eventuelt med begrensede rettigheter.  

I forslaget til midlertidig lovendring heter det at «permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte får i alle tilfelle fordelen av at arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler så lenge de er medlemmer i ordningen.»

Løsningen er bra for den permitterte, da det ikke utstedes pensjonskapitalbevis. Arbeidstakeren behøver dermed ikke dekke kostnader til dette. Når permitteringen opphører og den ansatte er tilbake i arbeid, vil sparing og risikodekninger gjenopptas.

Lovforslaget omfatter både innskuddsordninger, ytelsesordninger og hybride pensjonsordninger. Det gjelder de tilfellene hvor det ikke allerede er bestemt at permitterte skal være ordinære medlemmer av pensjonsordningen under permitteringen. Forsikringsselskapet får ansvar for å orientere om adgangen til å tegne fortsettelsesforsikring for å opprettholde forsikringsdekningene.

Det foreslås at de nye reglene skal tre i kraft straks. Du kan lese mer på regjeringen.no.

Er du delvis permittert vil du som regel ikke meldes ut av ordningen, men innbetalingen reduseres gjerne tilsvarende graden av permittering. En 50 % permittering betyr derfor ofte 50 % reduksjon i pensjonssparingen din. 

Vær oppmerksom på at dersom du har vært medlem i en pensjonsordning i mindre enn 12 måneder vil du miste hele opptjeningen. 

Hva skjer dersom du permitteres, men arbeidsgiver ikke melder deg ut av pensjonsordningen?

Du vil beholde medlemskapet ditt i pensjonsordningen, men sparingen settes på pause om du er permittert 100 %. Det vil altså ikke bli satt inn penger på din konto og arbeidsgiver vil ikke ha noen kostnader så lenge du er permittert. De fleste pensjonsleverandører har avtaler som sikrer at man kan beholde medlemskapet under permisjon. 

Hva skjer med uførepensjon, etterlattepensjon og andre dekninger hvis jeg meldes ut av pensjonsordningen?

Den obligatoriske forsikringen som sikrer alderspensjon ved uførhet faller bort med mindre du velger å betale for denne selv. Hvis virksomheten melder deg ut av innskuddspensjonsordningen, opphører også dekningene du har ved sykdom, som er innskuddsfritak, premiefritak og uførepensjon.

Gir dagpenger pensjonsopptjening i folketrygden?

Du taper ikke pensjonsopptjening i folketrygden så lenge du mottar dagpenger.

Tjenestepensjonen som arbeidsgiver har ansvaret for, opptjenes som en avtalt sum eller prosentsats av inntekten din. De fleste vil derfor ikke få ny opptjening så lenge de ikke har lønn, med mindre de har avtalt noe annet.

Jeg er permittert. Hva skjer med AFP-rettighetene mine?

Endringene i permitteringsreglene som følge av coronaviruset påvirker ikke den enkeltes mulighet til å søke AFP. Har du rett til AFP vil du heller ikke minste ansiennitet selv om du er permittert en periode. Under permitteringen kan du også søke om og starte uttak av AFP.

Om du er permittert innenfor rammene av permitteringslønnsloven, vil du opparbeide deg ansiennitet i AFP-ordningen på lik måte som du ville gjort i ordinær jobb - altså om du ikke var permittert.

Dette gjelder dersom du er permittert på uttakstidspunktet, de tre siste årene før uttak, eller i ansiennitetsperioden.

Hva er kravene for å få AFP?

For å beholde retten til AFP, må du oppfylle følgende krav:

- Ansatt i en eller flere AFP-bedrifter i mer enn syv av de siste ni årene før du fylte 62 om du er født i 1955 eller senere. Om du er født før 1955 reduseres kravet med ett for hvert år du er født tidligere enn 1955. Er du født i 1954 er kravet derfor seks av de siste åtte årene osv..

- Jobbet sammenhengende i minst 20 %-stilling i en AFP-bedrift de siste tre årene før uttak av AFP.

Det er tilleggsregler for uttak av AFP i privat sektor. Disse kan du lese mer om på www.afp.no

Pensjonister som jobber under corona-krisen

Om du hentes inn til å jobbe i helsesektoren under corona-krisen skal du ikke trekkes i pensjon. Dette gjelder også for pensjonister med AFP eller OTP.

Meld deg inn i dag!