Har du mistet arbeidsoppgaver under foreldrepermisjon?

Det skjer dessverre fra tid til annen at medlemmene våre får endringer i arbeidsoppgaver og ansvar under foreldrepermisjon eller graviditet. Men da har du sterke rettigheter.

mamma med barn

Opplever du at arbeidsgiveren din vil endre arbeidsoppgavene dine eller ansvaret ditt fordi du er gravid eller i fødselspermisjon? Her er noen vanlige spørsmål og svar som kan hjelpe deg å finne ut hva dine rettigheter er.

Kan jeg miste jobben som gravid eller i foreldrepermisjon?

En arbeidstaker som er gravid eller i foreldrepermisjon, kan ikke sies opp av den grunn. Hvis du blir sagt opp mens du er gravid, skal man anta at oppsigelsen skyldes graviditeten dersom ingen annen årsak gjøres overveiende sannsynlig. Dette innebærer et strengt beviskrav.

Hvis du blir sagt opp i permisjonen, begynner ikke oppsigelsesfristen å løpe før etter at du kommer tilbake fra permisjon (dette gjelder ikke hvis du sier opp selv).

Kan vikaren overta jobben min?

Nei, uansett hvor flink vikaren er i jobben kan ikke arbeidsgiver gi vikaren din jobb og sette deg til en annen jobb. Du har rett til å vende tilbake til den samme eller en tilsvarende stilling.

Dessverre opplever flere av medlemmene våre å komme tilbake fra foreldrepermisjon til en stilling hvor mange av arbeidsoppgavene er tatt bort. Hvis du opplever at en vikar eller andre ansatte i virksomheten har tatt over vesentlige deler av stillingen din eller at du har blitt fratatt lederansvar, bør du ta kontakt med advokatene i Econa.

Kan arbeidsgiver begrunne manglende lønnsvurdering med at jeg har vært i foreldrepermisjon?

Nei, selv om du er i foreldrepermisjon har du rett til å være med i lønnsforhandlingene. Du har krav på en konkret vurdering av lønnskravet ditt og til å bli vurdert på samme måte som de andre ansatte i virksomheten. Arbeidsgiver har lov til å legge vekt på innsats, erfaring og opparbeidet kompetanse, men du har krav på å bli vurdert ut fra den perioden du har vært i arbeid.

Kan arbeidsgiver nekte meg å ta ut gradert permisjon?

Nei, det skal mye til. Men hvis det er forhold ved virksomheten som gjør at slik tilrettelegging er umulig eller vanskelig å få til, kan det stille seg annerledes. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at dette er svært vanskelig å gjennomføre. Hvis du har fått nei fra arbeidsgiver om gradert permisjon, kan du ta kontakt med advokatene i Econa.

Feriepenger på sykepenger

I arbeidsgiverperioden på 16 dager, betaler arbeidsgiver sykepenger og skal dekke feriepenger for denne perioden Etter arbeidsgiverperioden betaler folketrygden feriepenger for inntil 48 sykemeldingsdager hvert opptjeningsår. Har arbeidsgiveren din forpliktet seg til å betale «full lønn» under sykdom, er det spørsmål om arbeidsgiver da også er forpliktet til å betale fulle feriepenger. Ofte innebærer dette at arbeidsgiver er forpliktet til å betale fule feriepenger av «full lønn», men dette avhenger av en konkret tolkning av avtalen.

Feriepenger på foreldrepenger

Trygden yter feriepenger til arbeidstakere med 10,2 pst. av utbetalte foreldrepenger for de første 12 ukene av hver stønadsperiode. Dersom foreldrepenger er utbetalt med redusert sats, ytes det feriepenger for de første 15 ukene.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.