Magma Utgave 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO:

Fagartikler

Cathrine Borgen

Etikk og bærekraft – hva skal studentene lære? En analyse av læringsutbyttebeskrivelser i etikk, bærekraft og samfunnsansvar for bachelorstudenter i økonomi og administrasjon.

Det er gjort omfattende endringer i bachelorutdanningene for økonomifag innenfor tematikken etikk, samfunnsansvar og bærekraft (ESAB). Området er nå kategorisert som et eget fagområde på lik linje med bedriftsøkonomiske, administrative, samfunnsøkonomiske og metoderelaterte fag. Forfatteren gjennomgår læringsutbyttebeskrivelsene i de ulike institusjonenes emnebeskrivelser, og diskuterer om dagens tilbud for oppfyller minimumskravene, og videre om undervisningen ruster studentene til å bli ansvarlige og verdibevisste fremtidige arbeidstakere.

Ola Martin Jensen Larsen, Kine Smith Larsen, Mari Svendsen og Helene Tronstad Moe

Varsling i frivillig sektor: Hvordan påvirker lederstrukturer evnen til å takle varslingssaker?

Artikkelen undersøker hvordan organisering av det øverste personalansvaret i frivillig sektor påvirker håndteringen av varslingssaker. Mange studenter er aktive i frivillig sektor, både i studentorganisasjoner og i andre aktiviteter, men det er lite forskning på hvordan varslingssaker håndteres. Forskerne finner at samspillet mellom tillitsvalgte og ansatte ser ut til å kunne ha betydning for organisasjonens evne til å håndtere varslingssaker. Frivillige organisasjoner, der den valgte toppledelsen delegerer det øverste personalansvaret, og med det også det øverste ansvaret for varslingshåndtering, fortolkes som mer kompetente og uhildede til å behandle varslingssaker på en god måte enn organisasjoner der det er de tillitsvalgte som har personalansvaret.

Thea H. André, Kari Røykenes og Beate André

Slik påvirker mangfold og mangfoldsledelse i norske studentorganisasjoner norske og internasjonale studenters utvikling.

I denne artikkelen diskuteres forståelser av mangfold og mangfoldsledelse blant studenter i studentorganisasjoner med norske og internasjonale studenter som medlemmer. Forskerne finner at studentledere ønsker seg mangfold, men at inkludering av internasjonale studenter i norske studentorganisasjoner er utfordrende. Språk er utfordrende, og internasjonale studenter erfarte at språk var en hindring for dem i å delta på lik linje med norske studenter, mens norske studenter opplevde det som en stor utfordring å ha engelsk som arbeidsspråk. Erfaringen gir imidlertid viktig kunnskap for videre lederoppgaver.

Kjell Magne Baksaas og Rune Nygård

Hvordan kan bedriftssimulator gi mer dybdelæring i regnskapsfag?

Forskerne har fulgt studenter som har drevet en virtuell produksjonsbedrift, der målet var å kople praksis og teori i det økonomisk-administrative fagområdet, ved at resultatene i den virtuelle bedriften ble videre benyttet til regnskapsanalyse, regnskapsforståelse og forretningsforståelse. Forfatterne diskuterer hvordan bruk av bedriftssimulator i grupper bidrar og fremmer læringsaktivitet for dybdelæring hos studentene, og foreslår at denne formen for læring i større grad blir del av undervisningen.

Bla deg gjennom hele Magma nr. 4 2021

)