Magma Utgave 6 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Reidar Myrvang FOTO:

Den nye arbeidshverdagen: A- og B-lag?

Når dette skrives, har Norge akkurat feiret gjenåpningen etter 561 dager med koronarestriksjoner. Noen og enhver, både ledere og medarbeidere, har fått erfare betydningen av hjemmekontor (for de av oss som kan ha det), samarbeid, kunnskapsdeling, innovasjon, kreativitet og ikke minst betydningen av digitalisering i en uforutsigbar verden. Nå er det på tide å se litt fremover, mot hvordan arbeidshverdagen vil bli, og ikke minst betydningen av et eventuelt A- og B-lag på arbeidsplassen.

Reidar Myrvang
Foto: Lederrådgivning AS

Det er nok en kjensgjerning at mange av oss vil møtes på arbeidsplassen fysisk, mens andre kanskje ikke får muligheten eller ikke er interessert i å møtes på arbeidsplassen. Det som er interessant, er at ulike undersøkelser viser at mange ønsker å være fysisk til stede på arbeidsplassen noen dager i uken i kombinasjon med hjemmekontor. Det løfter frem problemstillingen om hva kontoret skal fungere som: Hva skal være grunnen til at vi drar på kontoret? Skal det fungere som en sosial møteplass? Skal det brukes til å samles og gjennomføre kreative workshoper? Skal det eventuelt fungere som et rom for å bygge sosial tilhørighet? Kort og godt: Hvilken funksjon skal kontoret ha?

Foto: Jan Baborak/Unsplash

Ta høyde for ulike behov

I tillegg er det enkelte bedrifter/organisasjoner som ønsker å forholde seg til business as usual, med pålegg om at ledere og medarbeidere skal stemple inn på kontoret hver dag, og være der fra klokken 08.00 til klokken 16.00. Hvor klokt dette er gitt situasjonen vi har vært gjennom, vil kun historien kunne vise oss. Ofte er det dessverre slik at de beste begynner å tenke på andre muligheter når de blir påtvunget noe (den psykologiske jobbkontrakten og friheten til å påvirke sin rolle på arbeidsplassen kommer i spill).

Tar man som arbeidsgiver eller leder ikke høyde for at mennesker er forskjellige og har ulike behov og ønsker, kan man oppleve at medarbeiderne presterer dårligere, er mindre tilfredse med jobben, blir mer stresset, har mindre selvbestemmelse i jobben – og alt dette vil kunne utløse en intensjon om å skifte jobb (som igjen vil gi mer gjennomtrekk i personalgruppa).

A- og B-laget i møter er et velkjent uttrykk som vi har blitt mer og mer kjent med det siste drøye året. Et annet ord er hybridmøter. Uttrykket handler om at noen er fysisk til stede i møterommet, mens andre er med i møtet digitalt fra hjemmekontoret sitt. Ofte oppstår det problemer ved at beslutninger fattes av dem som er til stede fysisk i møterommet, altså at det er de som blir sett og hørt, og at de som er med digitalt, ikke får bidratt med sine synspunkter i like stor grad. Som kjent er den største kimen til konflikt ofte opplevelsen av urettferdighet. Hvordan kan dere løse det best mulig hos dere? Det er også viktig å avklare og være bevisst på antall møter og hva som skal oppnås med møtet. Mange møter er unødvendige og bidrar kun til at kalenderen for dagen fylles opp.

Introverte kan bli oversett

Internt samarbeid og kreativitet er også forhold som kan skape problemer når noen jobber hjemmefra, og noen fra det fysiske kontoret. Den beste måten å inkludere alle på er å sikre alle like premisser, at alle er med når denne typen aktiviteter skal gjennomføres, slik at alle har like forutsetninger.

I tillegg er det viktig å være bevisst på at vi mennesker har ulik personlighet. Dette er spesielt viktig å være oppmerksom på når mange skal tilbake på arbeidsplassen fysisk. Noen personer er som kjent mer introverte enn andre. Det vil ofte si at man foretrekker å jobbe hjemmefra uforstyrret. Kanskje er det slik at de som jobber fra hjemmekontor, har lett for å bli oversett og dermed kan gå glipp av muligheter for kompetanseheving eller utvikling av egne ferdigheter. De kan også ha vanskeligere for å ta del i meningsutvekslinger som de ekstroverte kanskje markerer seg sterkere i med sine synspunkter. Dette er forhold som enhver teamleder eller leder for de menneskelige ressursene i en virksomhet bør være oppmerksom på.

En bevissthet rundt hvem som skal ha hjemmekontor, og hvor mye, er ofte en god løsning for å skape mer forutsigbarhet og kanskje unngå det berømte A- og B-laget på jobb. I tillegg er det viktig å ha en god mellommenneskelig dialog i organisasjonen, slik at alle føler at de har en stemme og blir hørt, uansett hvor de sitter fysisk.

Oppsummeringsvis kan det beste tipset være å avklare forventninger til hverandre:

Hva ønsker arbeidsgiver? Hva ønsker arbeidstaker? Hvordan kan vi sammen gjøre dette til det beste utgangspunktet for at hver enkelt skal lykkes best mulig i sin rolle enten som medarbeider eller leder?

Les hele Magma 6/21

)