Magma Utgave 5 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Per Christian Rogdar, leder av Econa Arbeidsliv, og rådgiver Nicole Marie Versland FOTO: Oscar Grønner

Varsko for arbeidstakeren: Sjekk om du har konkurranseklausuler i arbeidskontrakten

Mange nyutdannede økonomer starter i sin første jobb denne høsten og signerer arbeidskontrakt. Sannsynligheten for at denne kontrakten inneholder konkurransebegrensende klausuler, er stor. Econa mener dette er en uheldig utvikling i arbeidsmarkedet, og vi forventer at lovgiver gjør grep for å få ned det høye antallet konkurranseklausuler.

UNGE MÅ VÆRE PÅ VAKT. Når konkurranseklausuler ofte ukritisk tas inn i standardkontrakter, får dette særlig uheldige konsekvenser for nyutdannede.

Foto: Oscar Grønner

Hva er en konkurranseklausul? 

En konkurranseklausul er en bestemmelse i arbeidsavtalen som begrenser arbeidstakers mulighet til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter at arbeidsforholdet er ferdig. Det legges med andre ord betydelige begrensninger på hvilke muligheter man har etter at man avslutter et arbeidsforhold. Dette er spesielt krevende for unge arbeidstakere som bygger opp sin karriere. 

Dagens regulering kom inn i arbeidsmiljøloven kapittel 14A i 2016. Før dette var vurderingen av konkurranseklausulens gyldighet skjønnsmessig, og rettsstillingen for både arbeidsgiver og arbeidstaker var uforutsigbar. Hva som var grensen i det konkrete tilfellet, kunne være vanskelig å vurdere, særlig for arbeidstakere. 

Overforbruk av konkurranseklausuler blant nyutdannede 

Econa har lenge vært en pådriver for å få på plass en tydelig og balansert lovregulering av konkurranseklausuler i arbeidslivet. Allerede i 2007 rettet Econa krav overfor daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet om behovet for en klargjørende lovregulering. Vi har fortsatt å følge opp saken og satt søkelys på den uheldige utviklingen alene og i samarbeid med vår hovedorganisasjon, Akademikerne. 

I et høringsbrev til Arbeids- og sosialkomiteen i 2015 påpekte Econa blant annet at bruken av konkurranseklausuler er omfattende, og at arbeidsgiverne går lenger enn nødvendig for å ivareta virksomhetenes interesser. 

Econas lønnsundersøkelser avdekket at én av fem Econa-medlemmer i privat sektor var bundet av konkurranseklausuler, og at det var en klar tendens til at konkurransebegrensninger ble tatt inn i standardavtaler i enkelte bransjer, uten en individuell vurdering av behovet. Det var særlig bekymringsfullt at den typen avtaler ble brukt i trainee-stillinger, der arbeidstaker i praksis har svært liten mulighet til å påvirke avtalen. 

Econas lønnsundersøkelser avdekket at én av fem Econa-medlemmer i privat sektor var bundet av konkurranseklausuler.

Econa påpekte også i høringsbrevet at arbeidsgivers interesse i å beskytte seg mot illojal konkurranse er ivaretatt av andre regler, først og fremst straffeloven og markedsføringsloven, som sikrer mot bruk av forretnings- og bedriftshemmeligheter. 

Econa fikk i stor grad gjennomslag for sitt forslag, og de nye lovbestemmelsene har sikret en tydeligere regulering av konkurranseklausuler med både begrensning i maksimal varighet og lønnskompensasjon for arbeidstaker. De nye lovbestemmelsene har sikret en bedre balanse av hensynet til arbeidsgivers behov for å beskytte seg mot illojal konkurranse, mot hensynene om arbeidstakers frihet til å skifte arbeid, mobilitet og best mulig anvendelse av arbeidskraft.

Utfordringen er ikke løst for nyutdannede arbeidstakere 

Utfordringen rundt bruken av standardavtaler med konkurranseklausuler for nyutdannede ser likevel ikke ut til å ha blitt løst. Econa tilbyr å gå gjennom arbeidskontrakten til medlemmene, og mange velger å benytte seg av dette tilbudet. Vår observasjon er at bruken av konkurranseklausuler har fortsatt å øke med årene, særlig i bransjer som regnskap, revisjon og konsulentvirksomhet, og spesielt overfor nyutdannede. Mange av klausulene er svært omfattende med tilhørende konvensjonalbøter1. Det fremstår som at arbeidsgivere i større omfang enn nødvendig tar inn omfattende konkurranseklausuler i sine standardavtaler for å sikre seg mot et eventuelt senere behov. 

Arbeidsgivere må per i dag kun påvise at de har et «et særlig behov for vern» mot konkurranse i forbindelse med mulig avslutning av arbeidsforholdet. Arbeidsgiver behøver ikke å vurdere behov for konkurranseklausul ved inngåelse av arbeidskontrakten. Arbeidsgiver har dermed ingen insentiver til å utelate slike klausuler i virksomhetens standard ansettelsesavtale. 

Dagens uheldige praksis må endres 

Når konkurranseklausuler ofte ukritisk tas inn i standardkontrakter, får dette særlig uheldige konsekvenser for nyutdannede. Dette er arbeidstakere som sjeldent sitter i sentrale posisjoner eller på den mest sensitive selskapsinformasjonen. Derfor er det uheldig at denne gruppen nå er overrepresentert ved å ha arbeidsavtaler som inneholder standardformuleringer som kan skape en innlåsningseffekt. 

Er man tidlig i karrieren, stiller man svakere i forhandlinger, og man er gjerne også mindre orientert om egne rettigheter.

Vår erfaring er at de fleste arbeidstakere er svært lojale, og at arbeidstaker sjeldent utfordrer klausulene slik de står i avtalen. Mange er heller ikke klar over den. Det er derfor viktig at slike klausuler kun avtales og benyttes unntaksvis. 

Lar være å søke annet arbeid 

Econa er spesielt bekymret for de tilfellene der arbeidstaker lar være å søke annet arbeid på grunn av en «sovende» konkurranseklausul. Arbeidsgiver har per i dag ikke plikt til å informere om hvorvidt de vil benytte seg av konkurranseklausulen, før arbeidstaker spør spesifikt om det eller ved oppsigelse. 

Dersom arbeidstaker spør spesifikt om en redegjørelse, har arbeidsgiver hele fire uker på seg til å klargjøre om konkurranseklausulen vil benyttes. Svarfristen arbeidstaker har overfor potensiell ny arbeidsgiver, vil derfor i de fleste tilfeller ha løpt ut for lenge siden. I tillegg vil en forespørsel til arbeidsgiver kunne tolkes som at arbeidstakeren søker etter ny jobb. Arbeidstakeren risikerer i disse tilfellene å bli satt til mindre spennende prosjekter eller bli presset til å si opp stillingen. 

Dersom arbeidstaker ikke får informasjon før oppsigelse, risikerer arbeidstaker å ikke kunne begynne i ny stilling dersom arbeidsgiver gjør konkurranseklausulen gjeldende. 

Disse forholdene vil over tid virke begrensende på mobiliteten i arbeidslivet. Dette er særlig bekymringsfullt for arbeidstakere som er i startfasen av sin karriere, da der her bør være god anledning til å lære av flere og få nyttige erfaringer fra forskjellige arbeidsgivere i ulike bransjer og sektorer. 

Econa mener det er behov for ytterligere regulering for å unngå overforbruk av konkurranseklausuler overfor nyutdannede. Vi vil utfordre virksomheter og bransjer som benytter ubalanserte standardvilkår, til å endre sin praksis. Vi vil også jobbe for å begrense arbeidsgiveres mulighet til å avtale konkurranseklausuler med ansatte som har liten eller svært begrenset arbeidserfaring. 

Ta kontakt med Econas advokater dersom du lurer på noe om konkurransebegrensende klausuler i ditt arbeidsforhold. 

Bla deg gjennom hele Magma nr. 5

)