Magma Utgave 5 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Tore Vamraak FOTO: Julie Hrnčířová

Klimarisiko og oljefondet

Hvordan kan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet påvirke Statens pensjonsfond utland? Dette store spørsmålet fikk et ekspertutvalg bestående av tre dyktige økonomer og en tidligere finansminister i oppdrag å utrede. De har anbefalt at Oljefondet blir enda tøffere mot selskaper som ikke tar klimautfordringene på alvor. 

Foto: Julie Hrnčířová
Foto: Julie Hrnčířová

Klimarisikoen kommer fra usikkerhet om klimaendringer, samfunnsutvikling, klimapolitikk og teknologiutvikling. Dette er høyst relevant for alle investorer å forholde seg aktivt til. Oljefondet kan også på dette området være en ledestjerne for hvordan investorer kan opptre best mulig som ansvarlige, profittsøkende økonomer. 

For det er et viktig premiss: Fondets mål er å sikre og bygge finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Fondets mål er ikke å bidra til å redde verden eller å løse klimaproblemene. Men for en langsiktig, profittsøkende forvalter vil det være lønnsomt å redusere klimarisikoen av rene økonomiske hensyn. 

Oljefondet er best tjent med at vi når målene i Parisavtalen, og at overgangen til et nullutslippssamfunn skjer på en ordnet måte. Derfor er det også fornuftig av Norges Bank gjennom sin forvaltning å bidra til at dette skjer. 

Gjennom eierskapsutøvelsen kan Norges Bank bidra til at selskapene har bærekraftige forretningsmodeller. Ekspertutvalget har også pekt på at fossilselskaper med svakere lønnsomhetsutsikter må returnere overskuddskapital til eierne i form av utbytte, slik at eierne kan investere kapital i nye investeringsmuligheter knyttet til det grønne skiftet. 

Klimarisikoen kommer fra usikkerhet om klimaendringer, samfunnsutvikling, klimapolitikk og teknologiutvikling.

Dersom eierskapsutøvelsen ikke fører frem, og Norges Bank vurderer at selskapet fremover vil preges av lav lønnsomhet, dårlige investeringsmuligheter og liten evne til omstilling, kan banken som forvalter selge seg ned. Hvis selskapet i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser, kan det være aktuelt med utelukkelse. 

God rapportering på klimarisiko gjør investorene i stand til å ta bedre investeringsvalg. Norges Bank er en pådriver for gode standarder for rapportering av klimarisiko. Det er viktig at banken bruker sin tyngde som ett av verdens største fond til å påvirke selskapene til best mulig rapportering i henhold til standardene. På den måten kan også de mindre investorene lettere gjøre seg opp en mening om klimarisikoen ved selskapene. 

Ekspertutvalget har brukt gode økonomifaglige vurderinger til å hjelpe Finansdepartementet til bedre styring av Oljefondet på et område som er blitt stadig viktigere. 

Økonomer bidrar til bedre beslutninger hver dag.  

Bla deg gjennom hele Magma nr. 5

)