Magma Utgave 2 2024 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: PER CHRISTIAN ROGDAR FOTO: JULIE HRNČÍŘOVÁ

Spørsmål og svar til Econas eksperter

Hvilke rettigheter har jeg hvis arbeidsgiver sier meg opp i prøvetiden?

Portrettfoto av smilende mann i dress.

Per Christian Rogdar - Advokat, leder. Econa Arbeidsliv. Arbeidsliv, juss.

Foto: Julie Hrnčířová.

Nina Riibe Siviløkonom, administrerende direktør Ledelse

Foto: Julie Hrnčířová
Portrettfoto av smilende mann med hendene i lommene.

Atle Kolbeinstveit. Statsviter og samfunnsøkonom, analytiker og lønnsstatistikk.

Foto: Julie Hrnčířová.

Kristin Ølberg: Master of Management, fagansvarlig karriere. Karriere, jobbskifte, motivasjon, ny i arbeidslivet

Foto: Julie Hrnčířová

Mange misforstår prøvetid og tror man starter i en midlertidig stilling som blir fast etter bestått og god kjent prøvetid. Dette er feil. Utgangspunktet og hovedregelen er at man er fast ansatt fra arbeidsforholdets begynnelse. Midlertidig ansettelse krever et særskilt grunnlag og en klar lovhjemmel. Er du ikke ansatt i en midlertidig stilling, vil arbeidsforholdet fortsette uten endringer eller tidsbegrensning etter utløpet av den avtalte prøvetiden. Dette gjelder så lenge arbeidsgiver ikke skriftlig går til oppsigelse innen utløpet av prøvetiden.

Begrunnelse

Oppsigelse i prøvetiden kan begrunnes i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglighet eller pålitelighet. Hensikten er at arbeidsgiver skal kunne vurdere om arbeidstaker har det stillingen krever, og skal redusere risikoen for feilansettelse. Arbeidstaker skal også gis anledning til å teste ut arbeidsgiveren og ha mulighet til rask fratredelse dersom forventningene ikke innfris.

Arbeidsgiver kan også gå til oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold, basert på kravene til saklig grunn i arbeidsmiljøloven § 15-7 som ellers gjelder etter prøvetidens utløp.

Arbeidstakers rettigheter

Det foreligger et noe svakere stillingsvern for arbeidstaker i prøvetiden. Arbeidstaker har som hovedregel ikke rett til å fortsette å stå i sin stilling ved oppsigelse i prøvetiden. Dette betyr at du normalt ikke har rett til å jobbe utover oppsigelsestiden, selv om du bestrider oppsigelsen. At du må fratre under sakens gang, fører til at arbeidstaker i praksis har en svakere forhandlingsposisjon med hensyn til å finne frem til en løsning i saken. Som arbeidstaker har du selvsagt rett til lønn ut oppsigelsestiden, men vil stå noe svakere når det kommer til å forhandle om retten til å videreføre ansettelsesforholdet, øvrige vilkår rundt oppsigelsen og i en eventuell sluttavtale.

Krav til saksbehandling

Arbeidsgiver kan ikke uten videre si opp en ansatt i prøvetiden. Arbeidstaker skal ha hatt en reell mulighet til å vise hva man kan, og til å rette opp forhold som er tatt opp fra arbeidsgivers side. Arbeidsgiver har aktivitetsplikt i prøvetiden og må aktivt støtte den ansatte underveis. I tillegg skal arbeidstaker gis tilbakemelding om arbeidsgiver ikke skulle være fornøyd. Dette må tas opp fortløpende og ikke gis avslutningsvis før prøvetiden utløper. Dette er momenter som  må tas med i vurderingen av om en oppsigelse i prøvetiden kan anses for å være saklig eller ikke.

Varighet

Lengden på prøvetiden kan maks settes til seks måneder, men kan også avtales for et kortere tidsrom. Utgangspunktet for oppsigelsestiden er 14 dager om ikke annet er avtalt. Her er det også mulig å avtale lengre oppsigelsesfrist. Det er vanlig med én måneds frist blant Econas medlemmer. Det er full anledning til å avtale lengre frist dersom oppsigelsen begrunnes i forhold på virksomhetens side og ikke skyldes arbeidstakers forhold. Dette kan presiseres i arbeidsavtalen. Det er ikke anledning til å avtale lengre oppsigelsesfrist fra arbeidstakers side enn fra arbeidsgivers side verken innenfor eller utenfor prøvetiden.

Fra juli 2024 trer nye regler i kraft om prøvetidens lengde. Endringen fører til at prøvetiden ved midler tidige ansettelsesforhold ikke vil kunne overstige halvparten av arbeids forholdets lengde. Et halvt års vikariat vil derfor maksimalt kunne gi tre måneders prøvetid.

Hilsen Per Christian Rogdar

Har du spørsmål til Econa sine eksperter? Send inn til magma@econa.no.

)