Magma Utgave 2 2024 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Chris-André Fløtre FOTO:

Rettigheter på reise

Hvilke rettigheter har du hvis flyet blir forsinket eller kansellert, eller du blir syk før eller under reisen?

Mann som sitter på en flyplass og ser utover rullebanen.

KANSELLERT FLY Mange har dårlige opplevelser fra flyplasser. Her er noen råd om hva du kan kreve hvis uhellet er ute.

Foto: Suganth, Unsplash

Hvis flyet blir forsinket eller innstilt:

Blir flyet forsinket, kan du kreve at flyselskapet betaler for noe mat og drikke når forsinkelsen er på:

 • to timer ved flyvninger opptil 1 500 km,
 • tre timer ved flyvning innenfor EØS på mer enn 1 500 km, og ved alle andre flyvninger mellom 1 500 km og 3 500 km,
 • fire timer ved alle andre flyvninger.
Portrettfoto av ung mann i dress.

Chris-André Fløtre - Advokatfullmektig i Stiegler Advokatfirma AS. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og er tilknyttet firmaets faggruppe for eiendomsrett. Fløtre arbeider med rådgivning og tvisteløsning for både virksomheter og private, og arbeider særlig med kontraktsrett og eiendomsrettslige spørsmål.

Foto: Veronika Stuksrud.

Er forsinkelsen på fem timer eller mer, plikter flyselskapet å refundere billettprisen for den delen av reisen som ikke er påbegynt. Hvis formålet med reisen ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen, skal flyselskapet dekke hele billettprisen.

Om flyet er forsinket med mer enn tre timer, har du – i tillegg til krav på refusjon – også krav på standarderstatning etter følgende satser:

 • 250 euro for alle flyvninger opptil 1 500 km,
 • 400 euro for alle flyvninger innenfor EØS på mer enn 1 500 km, og ved alle andre flyvninger mellom 1 500 km og 3 500 km,
 • 600 euro for alle andre flyvninger.

Om flyet blir innstilt, plikter flyselskapet å tilby deg tre valg:

 1. Du kan kreve tilbakebetalt billettkostnaden for den delen av reisen som ikke har funnet sted, eller hele billettprisen hvis hensikten med reisen ikke kan oppnås på grunn av innstillingen.
 2. Du kan kreve omruting, slik at du snarest mulig kommer frem til ditt endelige reisemål.
 3. Du kan, på de opprinnelige billettvilkårene, kreve omruting til et senere tidspunkt som du selv velger. Dette forutsetter at det er ledige seter.

Du kan velge mellom tilbakebetaling og omruting. Velger du tilbakebetaling, må du selv sørge for avbestilling. Du har heller ikke krav på forpleining i eventuell ventetid. Velger du omruting, plikter flyselskapet derimot å tilby deg noe mat og drikke i ventetiden. Flyselskapet må også betale for nødvendig overnatting og transport mellom flyplass og hotell.

Innstilles flyet, har du – i tillegg til krav på tilbakebetaling – også krav på standarderstatning etter følgende satser:

 • 250 euro for alle flyvninger opptil 1 500 km.
 • 400 euro for alle flyvninger innenfor EU- og EØS-landene på mer enn 1 500 km, og for alle andre flyvninger på mellom 1 500 km og 3 500 km.
 • 600 euro for alle andre flyvninger.

Det finnes unntak. Erstatningen vil for eksempel bli noe lavere hvis du tilbys plass på en annen flyvning til ditt endelige bestemmelsessted, og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flyvningen med mer enn fire timer.

Hvis forsinkelsen eller innstillingen medfører et økonomisk tap som overstiger standarderstatningen, kan du kreve merkostnaden erstattet. Dette forutsetter at du kan dokumentere tapet.

Skyldes innstillingen en ekstraordinær omstendighet som ligger utenfor flyselskapets kontroll, vil du ikke ha krav på erstatning. Streik hos en tredjepart, for eksempel flyplassansatte, kan være ekstraordinært. Egne ansatte som streiker, sykdom hos piloter eller tekniske utfordringer regnes derimot normalt ikke som ekstraordinært.

Kravet skal sendes til flyselskapet. Avviser flyselskapet kravet, kan du sende saken videre til transportklagenemnda. Når flyselskapet avviser et krav, oppstår det en tvist. Ved tvist vil reiseforsikringen normalt dekke dine utgifter til juridisk bistand opptil et maksimalbeløp.

Hvis reisen må avlyses på grunn av sykdom

Vi anbefaler å tegne reiseforsikring. Har du reiseforsikring og blir nødt til å avbestille reisen, kan du i mange tilfeller ha krav på dekning av reiseutgiftene fra forsikringsselskapet.

Noen tilfeller der du normalt har krav på erstatning:

 • Du, din nærmeste familie eller reiseleder blir uventet, akutt og behandlingskrevende syk, alvorlig skadet i en ulykke eller dør uventet.
 • Uventet og akutt forverring av eksisterende sykdom eller kronisk lidelse.
 • Brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i egen bolig som krever din tilstedeværelse.
 • Utenriksdepartementet utsteder et offisielt reiseråd som fraråder ditt reisemål utenfor Norge.
 • En naturkatastrofe på reisemålet gjør reisemålet utilgjengelig eller medfører at det er fare for liv og helse ved å oppholde seg der.
 • Samlivsbrudd mellom deg og din ektefelle/samboer, forutsatt at dere skal på ferie sammen.

Noen tilfeller der du normalt ikke har krav på erstatning:

 • Akutt forverring av kronisk lidelse eller sykdom, hvis det før planlagt avreise var sannsynlig at det ville utarte slik.
 • Sykehusopphold eller utredninger tar lengre tid enn planlagt.
 • Graviditetskomplikasjoner eller fødsel etter 36. svangerskapsuke.
 • Du ønsker ikke å reise likevel eller klarer ikke å gjennomføre reisen på grunn av flyskrekk eller frykt for reisemålet.

Det er viktig at du oppsøker lege før du avbestiller reisen. For å ha krav på dekning må du kunne dokumentere med legeattest at avbestillingen skyldes et forhold som er dekket av reiseforsikringen. I legeattesten må det også stå at du ikke har mulighet til å gjennomføre reisen.

Reiseforsikringen erstatter normalt utgifter ved avbestilling opptil en maksimalsum som er angitt i forsikringsvilkårene.

Mange har helårs reiseforsikring gjennom jobben. Denne kan også dekke reiser du gjør på fritiden. Reiseforsikring er dessuten inkludert i en del kredittkort, for eksempel Mastercard. Vurderer du å tegne reiseforsikring, bør du derfor først undersøke om du allerede er dekket gjennom jobben eller kredittkortet.

Sykdom eller andre uhell på reisen

Hvis du på reisen blir utsatt for tyveri, ran, hærverk, naturkatastrofe, trafikkuhell, brann eller vannskade og ditt personlige reisegods blir skadet eller går tapt, vil forsikringsselskapet erstatte tapet. Dette vil normalt regnes som hendelser som ligger utenfor din kontroll.

Om du derimot mister mobilen i bakken eller sjøen, eller glemmer igjen reisegods på en restaurant, har du ikke krav på erstatning. Dette blir normalt regnet som din egen feil.

I noen tilfeller kan dekningen bli redusert fordi du har medvirket til tapet. Eksempler her er hvis du legger verdigjenstander i en leiebil slik at de er synlige for andre, eller hvis du blir frastjålet verdigjenstander fra innsjekket bagasje i fly. Verdisaker skal oppbevares i håndbagasjen.

Om du mister mobilen i bakken eller sjøen, eller glemmer igjen reisegods på en restaurant, har du ikke krav på erstatning. Dette blir normalt regnet som din egen feil.

Om du blir uventet og akutt syk, for eksempel matforgiftet, erstatter forsikringsselskapet dokumenterte utgifter til nødvendig og vanlig medisinsk behandling. Hvis du vet at du er syk før du reiser, eller har en underliggende sykdom, risikerer du å måtte betale legeregningen selv.

Om sykdommen medfører at du må fremskynde eller utsette planlagt hjemreise, kan du ha krav på å få betalt ny reise.

Videre kan du få erstattet legeutgifter hvis du blir skadet. Blir du kraftig solbrent eller skader deg mens du holder på med en aktivitet som er godkjent av forsikringsselskapet – for eksempel surfing – vil du normalt ha krav på erstatning. Inntrer skaden mens du holder på med ekstremsport, vil du derimot ikke få erstatning. Det samme gjelder hvis du skader deg eller blir frastjålet gjenstander mens du er sterkt beruset.

Avslutning

Om flyet blir forsinket eller kansellert, bør du ikke uten videre ta til takke med matkupongen du får tilbudt på flyplassen. Du bør undersøke om du også har krav på refusjon og standarderstatning. Hvis du kommer til at du har et krav mot flyselskapet, er det viktig at du fremsetter kravet så snart som mulig. Du har maksimalt rundt to måneder på deg til å fremsette kravet. Etter dette kan kravet gå tapt. Blir kravet avvist, bør du undersøke om du har krav på dekning for utgifter til advokat, gjennom reiseforsikring eller annen forsikring. 

)