Magma Utgave 1 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Sissel Rødevand og Fredrik Haugen FOTO: Ronja Sagstuen Larsen

Krav om pensjonsopptjening fra første krone i innskuddspensjon

Den 1. januar 2022 ble pensjonslovene i privat sektor endret slik at alle ansatte skal få pensjonsopptjening for all inntekt inntil tolv ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Samtidig senkes kravene til ansattes alder og stillingsstørrelse for å ha rett til å være medlem i en tjenestepensjonsordning. Bedriftene må gjøre nødvendige endringer i pensjonsordningene innen 01.07.2022.

Fredrik Haugen og Sissel Rødevand forteller om krav om pensjonsopptjening fra første krone i innskuddspensjon

PENSJONSEKSPERTENE Fredrik Haugen og Sissel Rødevand er partnere i Actecan AS. De skriver om pensjon, spesielt innen privat tjenestepensjon.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Fredrik Haugen er utdannet samfunnsøkonom og er partner i Actecan AS. Han har erfaring fra forsikringsbransjen og offentlige myndigheter siden 2000. Fredrik har bred erfaring med pensjonsutredninger og – analyser, spesielt knyttet til pensjonsordninger for offentlig ansatte og utredninger for det offentlige.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Sissel Rødevand er utdannet aktuar og er partner i Actecan AS. Hun har erfaring fra forsikringsbransjen tilbake til 1988 og har deltatt i en rekke utvalg knyttet til utformingen av pensjonssystemet. Hun har bred erfaring med både utredninger og analyser innenfor pensjon, spesielt innnefor privat tjenestepensjon.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

I innskuddspensjonsordninger har det fram til 2022 vært tillatt for bedriftene å betale innskudd til de ansatte kun for inntekt ut over 1 G.[1] I Magma 1/2021 skrev vi at myndighetene vurderte å endre disse reglene slik det ville bli krav om å innbetale for all inntekt opp til den øvre grensen i pensjonslovene på 12 G. I desember 2021 vedtok Stortinget en slik endring i pensjonslovene. Samtidig ble det vedtatt å innskrenke mulighetene for å ekskludere ansatte fra pensjonsordningen på grunn av alder og stillingsstørrelse.

Bedriftene har frist til 1. juli 2022 med å tilpasse pensjonsordningen til de nye reglene.

Denne artikkelen beskriver endringene og hvilke konsekvenser de vil få for bedrifter og ansatte.

Krav om innskudd fra første krone

Lov om obligatorisk tjenestepensjon pålegger alle bedrifter med mer enn én ansatt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Dersom pensjonsordningen er en innskuddspensjons- eller hybridpensjonsordning, har loven fram til 2022 pålagt alle bedrifter å ha en pensjonsordning der det betales innskudd på minst 2 prosent av ansattes lønn mellom 1 og 12 G.

Figur som viser innskudd i prosent av lønn pensjon

Fra 1. januar 2022 er lov om obligatorisk tjenestepensjon endret. Nå er det obligatorisk for alle bedrifter å gi de ansatte pensjonsopptjening for all inntekt inntil 12 G. Det er altså ikke lenger tillatt å unnlate å betale innskudd for den første G-en i lønn.

Det har vært tillatt å betale innskudd fra første lønnskrone for de bedriftene som har ønsket å gjøre dette. En rapport fra Actecan viste at per 2019 hadde 17 prosent av bedrifter med innskuddspensjon frivillig innført betaling av innskudd fra første krone.[2] Andelen ansatte med innskuddspensjon som hadde opptjening fra første krone, var samtidig om lag 30 prosent. At andelen ansatte var større enn andelen bedrifter, betyr at bedrifter med mange ansatte i større grad enn bedrifter med få ansatte betalte innskudd fra første krone.

Fra 1. januar 2022 er lov om obligatorisk tjenestepensjon endret. Nå er det obligatorisk for alle bedrifter å gi de ansatte pensjonsopptjening for all inntekt inntil 12 G. Det er altså ikke lenger tillatt å unnlate å betale innskudd for den første G-en i lønn.

Det er ansatte med lav lønn som har gått glipp av mest pensjonssparing i pensjonsordningene med innskudd for lønn over 1 G. Eksempelvis har en ansatt med 400 000 kroner i lønn kun fått pensjonsopptjening for 74,6 prosent av lønnen på grunn av bunnfradraget på 1 G. Tilsvarende andel for en ansatt som har en million kroner i lønn, har vært 89,8 prosent. Med obligatorisk opptjening fra første krone vil det ikke lenger være slik at ansatte med høy lønn kan få pensjonsopptjening for en større del av lønnen enn lavtlønte.

De stiplede linjene i figuren under viser de reelle innskuddssatsene i innskuddsordninger for ansatte med ulikt inntektsnivå når det gjøres fradrag for lønn under 1 G, gitt henholdsvis minimumssatser (grønn linje) og maksimale satser (rød linje). Avstanden mellom de stiplede og de heltrukne linjene viser hvor mange prosentpoeng innskuddene vil øke når det i stedet betales innskudd fra første inntektskrone.

Det er viktig å merke seg at det i figuren er snakk om lønn i 100 prosent stilling. De som har hatt deltidsstilling, skal i beregningen av innskudd ha fått oppjustert lønn til 100 prosent stilling, før 1 G trekkes fra og innskuddet beregnes.

For bedriftene som allerede betaler innskudd for all inntekt opp til 12 G, vil det nye kravet om pensjonsopptjening fra første krone ikke ha noen økonomisk betydning ut over at de mister muligheten til eventuelt å redusere pensjonsutgiftene i framtiden ved å innføre innskudd kun for lønn over 1 G.

Bedrifter som per 1. januar 2022 hadde en tjenestepensjonsordning med opptjening for lønn over 1 G, vil derimot i utgangspunktet få økte utgifter til tjenestepensjon. De bedriftene som har høyere innskuddssatser enn lovens minimum på 2 prosent av lønn, kan imidlertid, i den grad de har styringsrett over pensjonsordningen, redusere eller eventuelt unngå helt en utgiftsøkning ved å senke innskuddssatsene. Alle bedrifter som har hatt minimumssatser og sparing for lønn over 1 G, må imidlertid påregne økte kostnader.

Det ble ikke vedtatt noen kompenserende tiltak overfor bedriftene i forbindelse med denne regelendringen, noe som var varslet av den tidligere regjeringen.

Pensjonsopptjening til alle ansatte over 13 år

I tillegg til endringen i kravet om at det nå skal betales innskudd fra første krone, har muligheten for å holde særskilt unge ansatte utenfor pensjonsordningen blitt innskrenket.

Tidligere har bedrifter kunnet velge å holde ansatte som er yngre enn 20 år, utenfor tjenestepensjonsordningen. Det vil si at disse ikke har tjent opp tjenestepensjon på samme måte som ansatte som var over 20 år. Kun unntaksvis har bedrifter valgt å gi pensjonsopptjening også til ansatte under 20 år.

Fra 1. januar 2022 er pensjonslovene i privat sektor endret ved at alle ansatte som har fylt 13 år, nå skal meldes inn i tjenestepensjonsordningen og få pensjonsopptjening.

Denne regelverksendringen vil naturlig nok ha størst økonomisk betydning for bedrifter som har en stor andel ansatte under 20 år.

Kravet til stillingsstørrelse fjernet

Pensjonslovene har fram til 2022 åpnet for at ansatte i stillinger med lavere stillingsstørrelse enn 20 prosent ikke trenger å meldes inn i tjenestepensjonsordningene. De som har hatt slike lave stillingsstørrelser, har derfor normalt ikke tjent opp rett til tjenestepensjon.

Fra 1. januar 2022 skal imidlertid alle ansatte uansett stillingsstørrelse være med i pensjonsordningen. Kravet om minimum 20 prosent stilling er erstattet med et krav om at alle som har mottatt en lønn som tilsvarer rapporteringspliktig lønn til skattemyndighetene via a-ordningen, skal meldes inn i tjenestepensjonsordningen og få pensjonsopptjening. Rapporteringsplikt i a-ordningen inntrer når lønn og/eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse for en person overstiger kr 1 000 per år.

Noter

[1] G er folketrygdens grunnbeløp, kr 106 399 per desember 2021.

[2] Referanse: Actecan-rapport 2019-02: Innskuddspensjon i ulike næringer.

Les hele Magma 1/22

)