EVU-guide

Har du lyst til å ta etter- eller videreutdanning? Econa har samlet noen viktige spørsmål og svar i en egen EVU-guide!

Etter- og videreutdanning

Hva er EVU?

Etter- og videreutdanning er en samlebetegnelse på kompetansehevende tiltak en arbeidstaker gjør etter sin primærutdannelse. Altså all utdanning etter din mastergrad.

Med etter- og videreutdanning kan man:

  1. bygge videre på utdanningen en allerede har
  2. oppdatere seg innenfor eget fagfelt
  3. omskolere seg til noe helt annet

Forskjellen på etter- og videreutdanning, er at etterutdanning ikke gir studiepoeng (ikke-formell), mens videreutdanning gir studiepoeng (formell). De fleste bruker dog begrepene om hverandre. Lignende begreper er livslang læring, kompetanseheving, lære hele livet, etc.

Har Econa noen medlemsfordeler på EVU?

Ja, Econa har rabatter og avtaler med flere tilbydere av EVU. Disse finner du her.

Hvorfor bør jeg ta EVU?

I dagens arbeidsmarked blir kompetanse fortere og fortere utdatert. Med samfunnets raske teknologiske utvikling og en økt grad av globalisering, preges arbeidsmarked av omstillinger og endringer. For deg som arbeidstaker betyr dette en økt konkurranse om arbeidsplassene. For et kompetanseintensivt arbeidsmarked, som vi har i Norge, må kunnskap og kompetanse følge med den stadige utviklingen av samfunnet.

De fleste arbeidstakere i dag får, heldigvis, kontinuerlig påfyll av kunnskap i form av nye arbeidsoppgaver og korte kurs. Men vi mener at våre medlemmer er bedre rustet for sin egen karriere ved å ta formelle former for utdanning, som gir studiepoeng og som hever egen kompetanse. Dette gjør deg både bedre i din nåværende jobb, og samtidig mer attraktiv og relevant i arbeidslivet for øvrig. 

Grunner til ikke å ta etter- og videreutdanning

Figur 1 Kilde: Econas egen undersøkelse blant 571 medlemmer

Hvilke muligheter for EVU finnes det?

De fleste etter- og videreutdanninger har en fleksibel struktur, og er mulige å kombinere med full jobb. Tilbudet for EVU varierer i tid, omfang og nivå. Tilbudet strekker seg fra korte dagskurs som ikke gir studiepoeng, til en full MBA på heltid. Grovt sett kan vi fordele tilbudet i kategoriene:

Kurs

går over en eller flere dager. Gir ikke studiepoeng. Har ofte som formål å gi en spesifikk kompetanse.

MOOC (Massive Open Online Course)

Digital læringsform. Fleksible kurs på nett, åpne og gratis for alle. MOOC ble utviklet for å gjøre utdanning tilgjengelig for alle, og det er de store universitetene i USA som står for mesteparten av kursene som finnes i dag. Mer informasjon og lenker til internasjonale kurs finnes her.

Samleside med MOOCs fra norske utdanningsinstitusjoner finnes på https://www.mooc.no/

Deltidsstudier

Mesteparten av EVU-tilbudet er deltid, slik at man kan kombinere utdanningen med full jobb. De fleste tilbudene har en god blanding av selvstudie, nettstudier, innleveringer og regelmessige samlinger. Noen tilbydere har også utdanninger som er modulbaserte, slik at man kan ta ulike moduler for seg selv og siden sette de sammen til et helt program eller utdanning. Deltidsstudiene gir studiepoeng og har varer i alt fra noen dager, til toårige masterutdanninger.

Heltid

De fleste som ønsker å ta videreutdanning ved å studere på heltid, velger å starte på en erfaringsbasert MBA eller en master i et nytt fagfelt. Både skoler i Norge og i utlandet har et bredt utvalg av heltidsstudier som passer for videreutdanning, der pris, omfang og kvalitet varierer veldig. Mange av disse er erfaringsbaserte, og tiltrekker seg dermed en mangfoldig studentgruppe. 

Tid brukt på kurs, etter- eller videreutdanning i løpet av ett år

Figur 2 Kilde: Econas egen undersøkelse blant 571 medlemmer

Hvilke finansieringsmuligheter har jeg?

Kostnadene på EVU varierer mye: fra åpne, gratis nettkurs til MBAs i millionklassen. Det er flere finansieringsmuligheter, og her er tre vanlige:

1. Fullfinansiert av arbeidsgiver

Det finnes egne skatteregler som gjelder når arbeidsgiver betaler for din utdanning. En slik ordning gir skattelette for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Noen krav stilles, blant annet at utdanningen kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos arbeidsgiveren. Skattefritaket er begrenset til 1,5 ganger G. Mer informasjon finnes her.

2. Du betaler alt selv

Det er mulig å søke Lånekassen om finansieringsstøtte til heltidsstudier og deltidsstudier. Alle studenter kan få lån og stipend til en utdanning som tilsvarer åtte år på fulltid, men velger selv hvordan de vil disponere tidsrammen.

3. Du og arbeidsgiver deler på kostnadene

En avtale mellom de to partene kan være en god kilde til finansiering. Men ofte vil det innebære plikter og rettigheter for begge parter, f.eks. en viss bindingstid til arbeidsgiver. Det er veldig viktig å være oppmerksom på gjeldende personalpolitikk og din egen arbeidskontrakt før arbeidsgiver betaler hele eller deler av din utdanning.

Har jeg rett til å ta permisjon fra jobben for å ta EVU?

Arbeidsmiljøloven bestemmer at alle arbeidstakere har krav på permisjon, hel- eller deltid, for å ta del i organisert læring. Det er derimot noen krav, bl.a. om at du må ha vært ansatt i minst to år.

Mer informasjon om utdanningspermisjon finnes på Arbeidstilsynets nettsider.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Utdanning.no har en fin samleside om EVU, ulike tilbud og mer praktisk informasjon.

Få rabatt på etter- og videreutdanning