Politikk på mangfold

Et mangfoldig arbeidsliv har en egenverdi i seg selv. I tillegg er mangfold et konkurransefortrinn og en driver for innovasjon i virksomhetene. Bedrifter med mangfold i ledelsen har høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet. Det er for lite mangfold i toppledelse, og ikke alle har samme reelle muligheter til karriereutvikling. Econa er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å lykkes i karrieren sin.

Foto: iStock

Econa er opptatt av likestilling i næringslivet. Det er en altfor liten andel kvinnelige ledere og toppledere i privat sektor. Bedre kjønnsbalanse bidrar til lønnsomhet, verdiskapning og innovasjon. Kvinners karriere stagnerer i småbarnsfasen, både når det gjelder lederansvar, stillingstittel og lønn. Derfor må det iverksettes tiltak for å jevne ut kjønnsbalansen.

Econa mener derfor:

  • Biologiske og kulturelle kjennetegn skal ikke være hindre for den enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet.
  • Alle virksomheter skal ha en bevisst holdning til mangfold i egen organisasjon.
  • Rekruttering av ledere og medarbeidere skal være faglig begrunnet.
  • Foreldrepermisjon må ikke være et karrierehinder.
  • Arbeidsgiver skal betale arbeidstakere full lønn under foreldrepermisjon utover Folketrygdens dekning.
  • Det må være en individuell opptjening av rett til foreldrepermisjon.
  • Seniorordninger må ikke gjøre seniorarbeidstagere mindre attraktive i arbeidslivet.
  • Ordningen med bedriftsintern aldersgrense bør avvikles, for å sikre at eldre arbeidstagere kan fortsette i arbeidslivet.