Rollen som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt for Econa sine medlemmer skal du tale medlemmenes sak og representere dem overfor arbeidsgiver og representere Econa på din arbeidsplass.

Econa har partsforhold i tariffavtaler (kollektive avtaler). Disse avtalene danner grunnlaget for medbestemmelsesrett for de ansatte i virksomhetene. Denne medbestemmelsen (bedriftsdemokrati) utøves hovedsaklig av tillitsvalgte og omfatter blant annet virksomhetsrelaterte problemstillinger, omorganisering, flytting, eller lokale lønnsforhandlinger.

Som tillitsvalgt for Econa sine medlemmer skal du tale medlemmenes sak og representere dem overfor arbeidsgiver og representere Econa på din arbeidsplass. I Econas Arbeidslivsavdeling har du tilgang til erfaren juridisk bistand ved behov. Kontaktinformasjon finner du i kapittel 5.

Tillitsvalgte velges av og blant Econas medlemmer på arbeidsplassen. Valg kan for eksempel skje i et medlemsmøte med simpelt flertall. Tillitsvalgte velges normalt for to år av gangen.

Avgående tillitsvalgt har et ansvar for å se til at valg av nye tillitsvalgte blir avholdt når denne slutter i rollen.

Informasjon om endringer av tillitsvalgt(e) sendes til arbeidsgiver og til Econa sentralt på forhandlinger@econa.no.

Organiseringen av tillitsvalgtarbeidet

Tillitsvalgtarbeidet organiseres ulikt i den enkelte virksomhet, blant annet avhengig av hvor mange medlemmer Econa har i virksomheten, virksomhetens omfang (avdelinger, seksjoner mv) og virksomhetens geografiske utstrekning (regionskontorer el)

I virksomheter hvor Econa har mange medlemmer, kan det være hensiktsmessig å opprette et eget styre med flere tillitsvalgte og en hovedtillitsvalgt. Andre steder kan det være at man kun har en tillitsvalgt og en vara- tillitsvalgt, mens i virksomheter med få Econa-medlemmer kan det være naturlig kun å ha en tillitsvalgt. I virksomheter med en geografisk spredning, vil det kunne være hensiktsmessig med en hovedtillitsvalgt og flere plasstillitsvalgte, eventuelt plasstillitsvalgte og regiontillitsvalgte mv.

Organiseringen av tillitsvalgtarbeidet må tilpasses virksomheten, og Econa Arbeidsliv vil kunne bistå med tips og råd i så måte. Målet er å ha et godt utbygd tillitsvalgt-apparat, slik at våre medlemmers interesser i virksomheter bundet av tariffavtaler blir ivaretatt.

Econa er medlem av hovedsammenslutningen Akademikerne. Samarbeid mellom de ulike medlemsforeningene under Akademikerne lokalt i virksomhetene anbefales og skal ha som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon og fellesskapet.

Når det etableres en lokal Akademikergruppe, skal den om mulig være sammensatt av minst en representant for hver av Akademikerforeningene i den aktuelle virksomheten. Gruppen utpeker en leder for et år av gangen. Den lokale Akademikergruppen bestemmer selv hva samarbeidet skal omfatte. Noen akademikergrupper opererer sammen om hovedavtalesaker, og som primærforeninger i saker som angår Hovedtariffavtalen, mens andre har samarbeid i alle saker.

Dersom den lokale Akademikergruppen på vegne av fellesskapet har behov for avklaringer med sentralt nivå, tas det kontakt med lederens primærorganisasjon sentralt. Lederens primærorganisasjon har ansvar for å være bindeledd mellom den lokale gruppen og det aktuelle seksjonsorgan i Akademikerne. 

Nærmere om rollen som tillitsvalgt 

Tillitsvalgte kan ha flere roller. Tillitsvalgte er arbeidstakerpart i virksomheten og er bindeledd mellom arbeidstakerne og ledelsen, de har en viktig rolle ved endringer/omorganiseringer og kan bidra i enkeltsaker. I offentlig sektor forhandler lokale tillitsvalgte lønn på vegne av medlemmene, mens i privat sektor med tariffavtale har tillitsvalgte drøftingser med arbeidsgiver i forkant av individuelle lønnssamtaler.

Som tillitsvalgt er du avhengig av tillit fra medlemmene og det kan være lurt å ha medlemsmøter der tema kan knyttes til aktuelle saker, for eksempel lønnsoppgjør, omstillingsprosesser, arbeidsmiljø osv. Vi som jobber i Econa kan også delta på medlemsmøter. Vi kan blant annet innlede om Econa, og ulike arbeidsrettslige emner som lønnsoppgjør, tariffoppgjør, omstilling, arbeidsgivers styringsrett, pensjon og Econas medlemsfordeler.

Vi har lagt ved eksempel på lokale vedtekter som dere kan bruke. Her står det også noe om valg av nye tillitsvalgte. Hovedavtalen i de enkelte sektorer har flere bestemmelser om plikter og rettigheter til tillitsvalgte.

Det er mulig å søke om støtte til arrangementer med faglig innhold hos Econa. Econa vurderer i hvert enkelt tilfelle om arrangementet har tilstrekkelig relevant innhold. Søknadsskjemaet finner du på siste side. Skjemaet sendes til forhandlinger@econa.no. Det vil bero på en konkret vurdering om arrangementet kan innvilges helt eller delvis økonomisk støtte.

Medlemsverving

Tiltak for medlemsverving kan være:

  • å invitere til en prat om Econa
  • stand i fellesområde hvor tillitsvalgte og eventuelle representanter fra Econa er tilstede
  • invitere potensielle medlemmer når avdelingen skal avholde medlemsmøte. I så fall bør du også ha en plan for å følge opp de potensielle medlemmene i ettertid. Econas administrasjon kan også være med på å arrangere møtet og kan stille med foredrag.
  • profilering av Econa gjennom bruk av kopp, sekk, giveaways etc. Dette kan bestilles av Econa.

Det er viktig at dere ber medlemmer registrere seg med riktig arbeidsgiver på econa.no. Medlemsendringer kan også sendes til forhandlinger@econa.no

Generelt om opplæring og kurs

Gode, kompetente tillitsvalgte er ryggraden i Econas fagforeningsvirksomhet. Det skal være attraktivt og kompetansebyggende å ha verv i Econa, og vi legger stor vekt på å tilby opplæring til den enkelte tillitsvalgte. Dette både til deg som er ny i vervet, og som oppdatering av deg som har vært tillitsvalgt en stund.

I tillegg til alminnelige kurs, arrangerer Econa en årlig tillitsvalgtkonferanse for alle tillitsvalgte. Konferansen består av faglig innhold samt evaluering, og diskusjon knyttet til aktuelle tariffrettslige temaer i den enkelte sektor. Det legges også stor vekt på erfaringsutveksling mellom nye og erfarne tillitsvalgte, slik at konferansen kan være et nyttig fora for å dele og lære av de gode – og kanskje også de mindre gode - eksemplene.

Du vil få informasjon i forkant av alle kursene slik at du kan avtale deltagelse med din arbeidsgiver. Du har krav på fri med lønn for å delta på disse kursene. Econa dekker utgifter til reise og opphold.

Les mer om tillitsvalgtkursene Econa tilbyr.

E-læring: Opplæringsfilmer for tillitsvalgte 

Econa har også utarbeidet en rekke filmer med aktuelle tema for deg som er tillitsvalgt.

E-læringsfilmer for deg som er tillitsvalgt

Kurs i samarbeid med Akademikerne

Akademikerne tilbyr et bredt spekter av kurs, konferanser og frokostmøter. Følg med på deres nettsider for å holde deg oppdatert. Invitasjon til kurs Econa arrangerer i samarbeid med andre foreninger og Akademikerne vil sendes ut til tillitsvalgte som er i målgruppen. Som tillitsvalgt er du alltid velkommen til å melde deg på.

Ta kontakt med Econas arbeidslivsavdeling på epostadresse; forhandlinger@econa.no for å avklare om foreningen kan dekke reise og oppholdskostnader der det ikke fremgår eksplisitt. Vi ber om at dette gjøres i forkant av påmelding.

Se og meld deg på kurs i regi av Akademikerne

Du vil få informasjon i forkant av alle kursene slik at du kan avtale deltagelse med din arbeidsgiver. Du har krav på fri med lønn for å delta på disse kursene. Econa dekker utgifter til reise og opphold.

Taushetsplikt

Som tillitsvalgt vil du kunne få tilgang til personopplysninger, herunder sensitive opplysninger. Det kan være medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter. I disse sakene har du taushetsplikt. Hovedregelen er alltid at medlemmet skal godkjenne hvem du snakker med om den aktuelle saken.

Det er videre viktig at personopplysninger blir behandlet på en riktig og trygg måte. Alle opplysninger som innhentes og oppbevares av deg som tillitsvalgt skal være saklig begrunnet i din hjelp til det enkelte medlemmet, og skal ikke oppbevares lenger enn formålet tilsier.

Econa har et e-læringskurs for tillitsvalgte. Dette må gjennomføres før du tiltrer som tillitsvalgt.

Du kan til enhver tid kontakte Econa dersom du har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger ved å sende en e-post til personvernombud@econa.no.

Oppdatert per: 2021

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.