Rett til permisjon for å ta utdanning

Det er viktig at du holder deg faglig oppdatert for å møte kravene til omstilling og kompetanse i arbeidslivet. Men kan du ta permisjon for å utdanne deg?

Du har rett til å ta permisjon for å utdanne deg gjennom et organisert utdanningstilbud. Først må du imidlertid ha jobbet i minst tre år, og hos nåværende arbeidsgiver de siste to.

Utdanningen kan være etter- og videreutdanning som er relevant for arbeidsmarkedet. Det er ikke et krav at utdanningen er relevant for virksomheten eller stillingen du har.

Eventuell lønn må avtales med arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven gir bare rett til permisjon.

Du må varsle arbeidsgiveren skriftlig. Du har krav på svar innen visse frister. Du har også krav på informasjon underveis om hva arbeidsgiver gjør for å legge til rette for permisjonen.

Dette må du melde inn til arbeidsgiver:

  • utdanningens faglige innhold
  • utdanningens varighet
  • tidspunkt for eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjonen
  • yrkesrelevans (omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning)

Gi beskjed om ønsket permisjon i god tid før utdanningen starter. Jo lengre permisjon du ønsker, desto tidligere bør du søke. Hvis arbeidsgiver mener at vilkårene for permisjon ikke er oppfylt, skal du få melding om det innen gitte frister, jf. arbeidsmiljøloven § 12-11.

Arbeidsgiver kan si nei. Men bare hvis permisjonen vil være til hinder for forsvarlig planlegging av drift og personaldisponeringer, eller hvis du nylig har hatt utdanningspermisjon. Blir dere ikke enige, kan tvisteløsningsnemnda avgjøre saken.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.