Overtid inkludert i fastlønnen? Slik er regelverket

Innholdet i jobben avgjør om du har krav på overtid, ikke hva arbeidsgiver har skrevet i arbeidsavtalen. Flere arbeidsgivere bruker betegnelsen «ledende stilling» eller «særlig uavhengig stilling» feil.

Overtidsbetalt

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse gjelder for alle arbeidstakere, med mindre du har en «ledende stilling» eller en «særlig uavhengig stilling». Men vi ser iblant at noen arbeidsgivere definerer arbeidstakere feil for å unngå overtidsreglene og spare lønnskostnader.

Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven

Definisjonen av «arbeidstid» er tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Arbeidsmiljølovens hovedregel er at arbeidstiden ikke må overstige 9 timer i løpet av et døgn og 40 timer i løpet av en uke. Arbeid utover dette skal lønnes som overtidsarbeid med et overtidstillegg på 40 prosent.

«Ledende stilling»

Arbeidsmiljøloven gjør unntak for reglene om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse for arbeidstakere i ledende stillinger. Om arbeidet er av ledende art må vurderes ut fra stillingens funksjon, arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Kontrollerer arbeidsgiver arbeidstiden din, er det neppe naturlig å anse at du har en ledende stilling, selv om du har visse lederfunksjoner.

Stillingens tittel og lønn kan gi en indikasjon på arbeidets innhold, men er ikke avgjørende. Det er hovedoppgavene som avgjør - om disse er ledende eller ei. Eksempel på slike stillinger kan være avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som har et større ansvar.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

«Særlig uavhengig stilling»

For å fastslå om en stilling er særlig uavhengig, må det foretas en helhetsvurdering av stillingens innhold og ansvar.

Eksempelvis har Arbeidstilsynet ved tidligere gjennomganger ikke godtatt at ansatte med tittelen «manager» og «senior manager» i konsulent- og revisjonsbransjen automatisk ble unntatt fra arbeidstidskapitlet.

Prosjektarbeid er heller ikke tilstrekkelig, selv om en slik arbeidsform ofte vil kunne oppleves som en uavhengig arbeidsform.

Kan du ha en særlig uavhengig stilling som nyutdannet?

Det skal svært mye til at nyutdannede har en jobb hvor de er så selvstendige at de kan anses å være «særlig uavhengige». Kjennetegnet for nyutdannede er at de ofte pålegges kjernetid, får tildelt arbeidsoppgaver av overordnede og ikke selv bestemmer når og hvordan arbeidet skal utføres. Lønnsnivået for nyutdannede forsvarer dessuten sjelden manglende overtidsgodtgjørelse og høy arbeidsbelastning.

Nyutdannede skal derfor ikke ansettes i «særlig uavhengig stilling», unntatt i noen svært få unntakstilfeller. Et eksempel kan være en ansatt som har tatt etter- eller videreutdannelse, men som har mye reell arbeidserfaring.

Har du fått tilbud om ny jobb og skal signere arbeidskontrakt? La våre jurister lese gjennom den før du skriver under!

Du kan ha krav på overtid selv om arbeidsavtalen din sier at stillingen er særlig uavhengig

Dersom det feilaktig er lagt til grunn at du har en særlig uavhengig stilling, vil reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven komme til anvendelse. Det betyr at ved arbeid utover normal arbeidstid kan du kreve overtidsbetaling etter loven. Da kan du kreve etterbetaling for tre år tilbake i tid.

Kontakt oss hvis du er usikker

Er du i tvil om du er feilaktig plassert i kategorien «særlig uavhengig stilling» eller du mener du jobber urimelig mye i stillingen din – ta kontakt med Econas advokater for en prat.